Představení

Označení pro ty, kteří stojí v čele nějakého mužského či ženského řeholního společenství. »Vyšší představení jsou ti, kteří vedou buď celou řeholní společnost, nebo její provincii nebo část jí naroveň postavenou nebo právně samostatný dům, a jsou jimi rovněž jejich zástupci. Dále k nim patří - opat primas a představený mnišské - kongregace, kteří však nemají veškerou moc, kterou obecné právo uděluje vyšším představeným« (CIC 620). Představený nebo představená celého řeholního řádu se nazývá - generální představený.