Řeholní řády

Společenství osob, které si daly jako »nejvyšší životní pravidlo `následování Krista'«, jak je uvádí - evagelium a jak je vyjádřeno ve stanovách vlastního institutu« (CIC 662). Tyto osoby se zavazují žít podle - evangelních rad složením - slibu - chudoby, - čistoty a - poslušnosti. Podle druhu se ř.ř. člení na řády mnišské, řeholní kanovníky, řády žebravé, řeholní kleriky a rytířské řády. Podle druhu apoštolátu se rozlišují řády kontemplativní, činné a kontemplativně činné. Řeholní společenství, jejichž členové skládají prosté sliby, se nazývají - kongregace. Podle současně užívaného názvosloví se ř.ř. a všechny podoby řeholního života zahrnují pod obecný název »- společnosti apoštolského života«.