Rudra mudra

Rudra mudra

 

Oběma rukama: přiloţte špičky palce, ukazováčku a prsteníčku k sobě. Ostatní prsty jsou uvolněně nataţené.
V případě potřeby nebo denně třikrát aţ šestkrát 5 minut.


Pokud si představíte, ţe sedíte ve středu, tedy v hlavě kola, můţe se kolo otáčet jak chce, ale vás se to nedotkne. Pokud ale střed opustíte a sednete si na jeden paprsek nebo na kraj, budete muset pouţít veškerou svou sílu, abyste se udrţeli. To platí pro všechny ţivotní situace. Pokud nejsme centrováni, jsme „mimo“ sebe, vytváří to všemoţné napjaté situace. Jedni mají napětí v ţaludku, jiní v zátylku nebo v zádech, v pánvi nebo hrudníku.
Centrující síla je podle učení o pěti prvcích přiřazována prvku země (viz příloha C), který vládne energii ţaludku, sleziny a slinivky břišní. Rudra mudra posiluje prvek země a jeho orgány. Pokud v důsledku oslabené energie země zřetelně poklesne ki (čínské označení praenergie), je jím příliš málo zásobována i oblast hlavy. To má za následek, ţe se člověk cítí malátný, těţký, taţený dolů, nebo dokonce cítí závrať. Tato slabost můţe být s pomocí této mudry zmírněna nebo docela odstraněna.
Rudra mudra se můţe pouţít i proti srdečním potíţím, závratím, poklesu orgánů a všeobecnému vyčerpání.
Andělíka (Angelica officinalis Hoffm.) posiluje vegetativní nervový systém a pelyněk pravý (Artemisia absinthium L.) je lékem na ţaludek.
Následující obraz vycentruje vaši mysl soustředěním se na jeden bod, a tím zvýší sílu centrovanosti a posílí tělo, mysl a duši:
Vidíte před sebou v myšlenkách bílé plátno. Nakreslete na něj uhlem kolo od vozu – vnější okraj, vnitřní okraj a paprsky, které spojují vnitřní okraj s vnějším. Hlava má tvar čtyř-úhelníku. Docela uprostřed vidíte ţlutý bod. Při nádechu dovolte tomuto bodu se k vám přiblíţit a nechte ho, aby se stále zvětšoval a více zářil. Při výdechu se znovu zmenšuje a vrací se do hlavy. Ve své představě se stále orientujete zcela na střed.
Afirmace: Spočívám ve svém středu a čerpám sílu a radost ze svého středu.