Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou

Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou (též Křižovníci s červenou hvězdou, Ordo militaris Crucigerorum cum rubea stella, O.Cr., O.Crucig.) je katolický církevní řád.

Jedná se o jediný církevní rytířský řád, založený v Českých zemích, a jediný mužský řád založený ženou.

 

Špitální bratrstvo působící při chrámu sv. Haštala v Praze na Starém Městě, bylo založené svatou Anežkou Českou v roce 1233. Hlavním cílem špitálního bratrstva bylo ošetřovat nemocné, zestárlé, chudé a opuštěné. Na řád papežského práva bylo bratrstvo povýšeno bulou Omnipotens Deus papeže Řehoře IX. dne 14. dubna 1237. Řád získal od papeže imunitu vůči biskupským interdiktům a exkomunikacím a zaručil jim svobodnou volbu představených řádu.

Členové řádu sídlili v komendách, v jejichž čele stál komtur.

Zanedlouho se řád začal šířit v okolních zemích, zejména do Slezska (Vratislav), Polska a do Uher.

V letech 1561–1694 byla funkce velmistra řádu úzce spjata s funkcí pražského arcibiskupa, po část této doby tato funkce pražskému arcibiskupovi připadla automaticky a řád byl hlavním zdrojem financování arcibiskupství. Jednou z významných osob řádu byl jeho velmistr Arnošt Vojtěch z Harrachu, který vedl rekatolizaci v Čechách po porážce českého stavovského povstání a působil jako důležitý rádce Habsburků. Osobně se stavěl proti násilné rekatolizaci a vyhánění nekatolíků z Čech, ovšem podřídil se rozhodnutí královského dvora.

Řád byl donátorem 18. kaple Svaté cesty z Prahy do Staré Boleslavi. Kaple byly stavěny v letech 1674–1690, v horním rohu výklenku bylo jméno stavebníka a jeho erb.

Řád velmi utrpěl tvrdým pronásledováním za komunistického režimu, kdy řada jeho členů skončila ve vězení nebo táborech nucených prací při uranových dolech. Mezi lety 1949 a 1989 došlo k poklesu počtu členů řádu z 53 na 13, po sametové revoluci se však začal obnovovat, v roce 2001 měl již členů 21. Kvůli vysokému věku od roku 2001 zemřeli 4 členové, jiní opustili řeholní společenství sami. V roce 2009 měl řád 15 profesů a 1 novice.

Dne 18. prosince 2003 byl jmenován apoštolským delegátem Řádu křižovníků s červenou hvězdou biskup Jaroslav Škarvada. Z důvodu problémů řádu zjištěných při vizitaci převzal pravomoci velmistra Jiřího Kopejska a dostal za úkol zmapovat situaci a stabilizovat řád. V listopadu 2007 byl apoštolským delegátem velmistr a generál řádu potvrzen ve funkci na dalších 6 let.

Dne 20. června 2011 byl z rozhodnutí Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života jmenován novým velmistrem s mandátem na 6 let P. PharmDr. Josef Šedivý, O.Cr., který předtím působil jako farář ve Věteřově u Kyjova.

 

V současné době řád působí v Česku a Rakousku a v jeho činnosti dominuje působení v duchovní správě. Řád existuje jako společenství řeholních kanovníků. Velmistr sídlí v Praze klášteře křížovníků u staroměstské paty Karlova mostu.