Šalamoun

Známý rovněž jako král Šalamoun.

Šalamoun byl izraelským králem, který vládl po svém otci králi Davidovi kolem roku 900 před Kristem. Ve srovnání s vášnivým králem Davidem byl Šalamoun pokládán za jemné­ho a moudrého muže, který se zabýval alchymií a židovskou mystikou, ale nepostrádal ani zdravý rozum a moudrost. Po­staral se o mnohá vylepšení formy vlády a četné stavby. Důleži­tý je jeho dohled nad Božím chrámem, v němž byla umístěna archa úmluvy.

V  bibli se v První knize královské píše o Šalamounově pozoru­hodné moudrosti: „Neb větší byla moudrost Šalamounova, než moudrost všech národů východních a než všeliká moudrost Egypt­ských... Protož přicházeli ze všech národů poslouchati moudrosti Šala­mounovy..."

V  tóře, evangeliích a starých židovských textech nacházíme zmínky o Šalamounových magických schopnostech a o tom, že prováděl exorcismus. Jeden řecký rukopis z 15. století s názvem Šalamounův testament popisuje, že používal kouzelný prsten (tzv. Šalamounův prsten), na němž byla vyryta Davidova hvězda. Učenci poukazují na skutečnost, že šesticípá hvězda byla původ­ně spjatá s kabalou, vysokou magií a pythagorejským mysticismem. Šalamoun zřejmě učinil z této hvězdy symbol Izraele a ju­daismu.

Šalamounův testament rovněž obsahuje jedno z četných líčení o tom, jak Šalamoun ovládá démony buď tím, že je vyháněl, nebo z nich činil „duchovní otroky", kteří vykonávali magické povin­nosti. Texty o Šalamounovi obvykle konstatují, že vyhnal nebo dostal pod kontrolu 72 démonů, z nichž každý měl své jméno a funkci. Před svojí smrtí se postaral o to, aby tito démoni již nemohli lidem škodit.

Šalamoun dosáhl tak vysoké úrovně poznání, že po jeho přivo­lání vůbec nemusíte pocítit jeho přítomnost. Místo toho se vaše vyšší vědomí napojí na jeho kolektivní moudrost. Je to moudrý, starý mudrc, cosi jako Boží archetyp, který všechno vidí a všech­no ví, a již ví, kdo jste, jaký je váš božský úkol a jak byste mohli dělat vše lépe a účinněji. Pomůže vám zlepšit se v různých oblas­tech života, což bývá někdy děsivé nebo znervózňující pro ty, kdo si jeho poselství špatně vyloží jako projev moci nebo snahu o kontrolu. Moudří však budou k jeho pomoci přistupovat ote­vřeně.

Šalamoun říká: „Jménem života je poezie. Poezie je umělecká zruč­nost v pohybu. Není hromaděním poznání, po kterém toužíme, ale schopností prožít vznešený život, plynuleji a v aristokratickém duchu. Prožívat život prostřednictvím bohabojných démonů vašeho nitra a zbytek vyhnat, aby bohabojní mohli panovat ve vaší sféře vladařskou mocí. Dostaňte pod kontrolu všechny své schopnosti. Zbavte se návyků a rutiny a budete svobodní - svobodní k panování, svobodní k životu a svobodní k vyjádření svého vnitřního volání nesčetnými způsoby."

Pomáhá:
    * s pochopením kabaly
    * s božskou magií
    * s prožíváním radosti
    * se zjeveními
    * s očišťováním prostoru
    * s vyháněním duchů
    * s moudrostí a pochopením
  
INVOKACE

Přivolejte Šalamouna, aby vám pomohl v jakékoliv obtížné nebo zdánlivě neřešitelné situaci. Jako božský mág vám přivede na pomoc energii:

„Šalamoune, ó Šalamoune, potřebuji tvoji pomoc a radu, a to hned. Přijď prosím ke mně, osvětli mně tuto situaci (popište mu ji), uvolni řetězy strachu a nauč mě odpouštět. Potřebuji, abys způso­bil zázrak, a potřebuji ho hned. Pomoz mně vyřešit tuto záležitost a vyveď mě z temné propasti. Děkuji ti za tvoji moudrost a odva­hu i za to, že pro mě najdeš dokonalé řešení."