Salátu-l-'iša'

Večerní modlitba (salátu-l-'iša'), jejíž čas nastává hned po zmizení červánků na západě (asi hodinu a půl po západu slunce).

 

Skládá se ze čtyř dílů jako fard, dvou jako sunna a tří jako witr (vyšší než sunna a nižší než fard). První dva díly ze čtyř fardů lze pronášet tlumeně nebo nahlas. Vykonávají se stejně jako při polední nebo odpolední modlitbě.
Pokud jde o tři díly witr, provádějí se jako modlitba při západu slunce s dvěma výjimkami:
ve třetím dílu následuje po Fátize část Koránu a při stání po klanění a před padáním na tvář věřící pronáší tato slova:

"Alláhumma mna nasta'ínuk, wa nastahdík, wa nastaghfiruk, wa natubu ilajk, wa nu'minu bik, wa natatawakkalu 'alajk, wa nuthni 'alajka-l-chajra kullah. Naškurk, wa lá nafkurk, wa nachla'u wa natruku man jafdžuruk. Alláhumma ijjáka na'bud, wa laka nusalli wa nasdžud, wa ilajka nas'a wa nahfid. Nardžu rahmátak, wa nachšá adhábak; inna 'adhábaka bi-l-Kuffari mulhaq wa salli-l-lláhumma 'alá sajjidiná Muhammad wa 'alá alihi wa sahbihi wa sallim."

Této pasáži se říká qunut a lze ji přeložit takto:
"O Bože! Prosíme Tě o pomoc a vedení a toužíme po Tvé ochraně a věříme v Tebe a spoléháme se na Tebe a velebíme Tě a děkujeme Ti a nejsme Ti nevděční a prohlašujeme, že mezi námi nejsou takoví, kteří Tě neposlouchají.
Ó Bože! K tobě se modlíme a před Tebou padáme na tvář a k Tobě se uchylujeme a Tebe rychle posloucháme a v Tvé milosrdenství doufáme a Tvého trestu se obáváme, neboť Tvůj trest stihne nevěřící.
Ó Bože! Pozvedni našeho mistra Muhammada a jeho lid a jeho pravé následovníky."
Nedokážete-li si qunut zapamatovat, postačí, budete-li recitovat něco podobného do doby, než recitaci qunutu zvládnete. Všechny modlitby sunna (dobrovolné) se mají říkat jednotlivě, ne sborově, s výjimkou modliteb Id a witr v měsíci ramadánu.
Modlitby sunna se nepožadují od osob, které zmeškaly některé modlitby fard. Takový člověk musí dohnat, co promeškal, a pronést povinné modlitby. Modlitby sunna se také nevyžadují, jestliže vypršel správný čas konání modliteb fard. Zmešká-li tedy člověk jakoukoliv modlitbu a chce ji nahradit, musí pronést pouze fard.
Jestliže věřící neví, jak se mají modlitby recitovat arabsky, může použít jakýkoli jiný jazyk, který zná, je-li tento jazyk schopen vyjádřit arabské významy. Abychom učení arabské verze usnadnili, používáme transliteraci.