Salesiáni

Termín se vztahuje ke dvěma společnostem: a) k Misonářům sv. Františka Saleského z Annecy, čili ke - kongregaci založené - biskupem J. Reyem a O. Mermierem v r. 1838 a uznané Řehořem XVI. r. 1843 pro pastoraci mezi chudými, dospívajícícmi a nekatolíky, b) ke Společnosti sv. Františka Saleského (Societas sancti Francisci Salesii, od r. 1946 »Salesiáni dona Boska«). Založil ji v Turíně r. 1859 don Bosko a schválil ji Pius IX. v r. 1874. Je to - kongregace - kněží a laických bratří, kteří se zabývají výchovou a vzděláváním dospívající mládeže, zvláště mládeže problémové. Společnost uctívá jako patrona sv. Františka Saleského. Jan Bosko (1815-1888, svatořečený 1934) pracoval od r. 1841 jako kněz mezi chlapci v Turíně. Založil pro ně - oratoře (modlitebny), umožňující scházet se s chlapci během dne, a založil také speciální školy. Důležitý byl tiskový - apoštolát. S. dona Boska skládají jednoduché sliby, kromě farní pastorace často plní zvláštní úkoly duchovní správy (práce s mládeží, - duchovní cvičení, publicistiku, lidové misie a - misie ve třetím světě). Od r. 1964 spravují papežskou univerzitu v Římě (dříve v Turíně). Z Itálie se s. rychle rozšířili nejdříve do Francie a Španělska, a poté do mnohých dalších zemí v Evropě i mimo Evropu, c) k Oblátům sv. Františka Saleského, založeným v Troyes r. 1873 péčí A. Brissona a schváleným r. 1887 Lvem XIII. Věnují se mládeži a misiím, d) k Sestrám dona Boska, které založili r. 1872 don Bosko a Marie Dominika Mazzarellovou pod názvem Dcery Panny Marie Pomocnice. Starají se o děvčata a pracují rovněž v misiích, e) ke Zbožnému sdružení salesiánských spolupracovníků, jež založil don Bosko r. 1850 a r. 1876 schválil Pius IX., rovná se - třetímu řádu a jeho členové podporují činnost kongregace.