Sibyla, královna ze Sáby

970 až 870 před Kristem 
    
Mnozí řečtí a latinští autoři se ve svých dílech opírají o proroctví legendárních věštkyň, tzv. sibyl.
Z historických pramenů vyplývá, že pocházejí především z Itálie, starověkého Řecka a Dálného Východu. Věštby l2 nejznámějších sibyl se postupem staletí sepisovali do tzv. Sibyliných knih, jejichž různě upravované verze se vydávají dodnes. Historie zejména prvních rukopisů jsou velmi dramatické. V e starověkém Římě je uchovávali v Jupiterově chrámu na Kapitolu, kde v r .84 před n.l. byly nenávratně zničeny požárem. Římané však jednotlivá proroctví znovu sepsali a za vlády Augusta (l00.n.l.) je uložili ve dvou zlatých skříňkách v Apolónově chrámu na Palatinském návrší v Římě. Spojení proroctví se svatyní boha Apolóna není náhodné. Ze starověkých pramenů se dozvídáme, že právě Apolón inspiroval sibyly k věštbám.
Nejvýznamnějšími texty Sibyliných knih byla převážně veršovaná proroctví v řeckém jazyce. Tyto texty pak v konečném důsledku dopomohly přenést řecké náboženství do starověkého Říma počínaje obdobím, kdy je poprvé získal legendární římský vládce TARGUINIUS SUBERBUS. V epochálním období Římského imperia se postupně objevovali též židovská a křesťanská proroctví, stejnojmenných názvů -Sibylina proroctví. Popisují obraz dějin všeho lidstva od jeho vzniku do tzv. "Konce světa".
Královna Sibyla Kumana žila asi v letech 970 až 870 před Kristem, bližší data jejího života nejsou známa a nezachovala se ani v nejstarších spisech. Původním sídlem, této královny bylo území Sába v Arábii, odkud se jí dostalo přídomku Sibyla Kumana, královna ze Sáby.
Proslavila se zejména tím, že vykonala velkou cestu ke králi Šalamounovi, kterému svěřila svá tajemství. Po jejím příchodu z Jeruzaléma se proti ní vzbouřili její poddaní a Sibyla uprchla do severovýchodní části Afriky, kde v nynějším habešském městě Aksumu založila své nové sídlo. I zde ji však pronásledovalo prokletí vládců a proto uprchla do vnitrozemí afrického kontinentu, kde zemřela zcela osamocena.
Sibyla Kumana, královna ze Sáby napsala devět knih, které souhrnně nazvala "Moudrosti života". V těchto knihách je zachycena doba od vlády Šalamouna až do příchodu Mesiáše a dále od příchodu Mesiáše až ke dni "Posledního soudu". Je to vzácná kniha, kde naleznete minulost, přítomnost, i budoucnost světa.
Kniha první obsahuje první proroctví Šalamounovo
Kniha druhá obsahuje proroctví o mužích, poddanství a lásce Kniha třetí, pojednává o Světě novém
Kniha čtvrtá pojednává o lidech v Novém světě
Kniha pátá obsahuje proroctví o zemích asijských a afrických Kniha šestá pojednává o Evropě
Kniha sedmá obsahuje proroctví o válkách evropských a světových Kniha osmá obsahuje proroctví o Dni posledním Kniha devátá obsahuje vzkaz všemu lidstvu
Cenzura v době pobělohorské prakticky znemožnila, aby proroctví, která Sibyla vyjevila králi Šalamounovi byla jakýmkoliv způsobem publikována. Poslední opis byl vydán v r. 1890 a byl zcela rozebrán.
Slova této vzácné ženy se postupem doby různě upravovaly a zneužívaly. Vinu na této skutečnosti hledejme především u překladatelů, kteří knihy upravovali k potřebě vládnoucích skupin. V 18. století vyšlo největší množství nepříliš zdařilých opisů Knih Sibyliných. Mnohé z nich lze považovat za zcela bezcenné, neboť řada faktů zdaleka nesouhlasí s původní knihou.
Sibyla též kromě jiného předpověděla osvobození poddaných, pády mnoha velkých říší a královských rodů a nelze se proto divit, když byla její proroctví pálena na hranicích jako zapovězený spis.
Čteme-li její velká proroctví a studujeme-li dějiny, pak přicházíme až k překvapujícím výsledkům. Zrcadlí se v pich doba od narození Krista až po dnešní časy přesně a věrně.
Přejdeme-li pak do období 1. a II. světové války zjistíme, že Sibyla předpověděla mnohé, co se splnilo a lze tedy předpokládat, že se vyplní i další předpovědi, až přijde jejich čas.
Takový je obsah Sibylina proroctví. Jedná se o knihu, která provází lidstvo celá pokolení a jejíž obsah si lidé ústně předávali po celá staletí.
Nakladatelství PRESSART dodrželo, pokud to bylo možné, skladbu i obsah českého překladu původního arabského rukopisu. Nehledejte, prosím, žádné senzace, nepovažujte toto dílo za beletristický román. Pokuste se najít v této knize pravdu a řiďte se jí. Čtěte řádek za řádkem pokud možno pozorně a uvažujte o slovech této ženy.


Nakladatelství PRESSART