Šivalinga

Šivalinga

 

(mudra nabíjející energií)


Pravá raka leţí s palcem nataţeným nahoru na levé ruce, která tvoří misku. Prsty levé ruky jsou těsně u sebe. Ruce jsou v úrovni břicha a lokty ukazují ven a lehce dopředu.
V případě potřeby, jak často chceme nebo denně dvakrát 4 minuty.


Tato mudra symbolizuje pravou rukou muţskou sílu – Šivův falus, který v indické mytologii ztělesňuje ničivý aspekt nejvyššího boţstva. Tak, jako je falus symbol nového začátku, tak Šiva je boţstvo, které tento nový začátek teprve umoţňuje tím, ţe něco ničí, a vytváří tak nutný předpoklad. Kdyby například nezvadly květy, nebyly by plody, nebo kdyby v nás nebyly zničeny spotřebované
buňky, došlo by k bujení atd. Je to věčný koloběh a ten musí i v nás tělesně a mentálně-duchovně bezvadně fungovat. Udrţuje ho v chodu vnitřní síla, a tuto sílu má kaţdý ve svém rezervoáru, který je přiřazen prvku vody (viz příloha C). Tento rezervoár se ţiví dechem. Proto je tak důleţitá optimální kvalita dechu (viz str. 20). Prvek vody působí na vnější hranu ruky a do středu raky a palec je jako přívod energie, kterou přijímají plíce.
Tuto mudru lze pouţívat při únavě, nespokojenosti, ochablos-ti, depresích nebo kdyţ se člověk cítí být „vystaven“, protoţe byl dlouho v napětí nebo přetíţený. Můţeme ji také praktikovat při čekání, třeba kdyţ čekáme na lékařský nález. Tato mudra urychluje proces léčení nezávisle na tom, kde nebo jak jsme nemocní. V léčení existuje daleko více zázraků, neţ je všeobecně známo. Pokud potřebujete uzdravení, mějte tuto skutečnost na paměti.
Představte si, ţe vaše levá nika je hmoţdíř a pravá palička. Při prvních výdeších nechte v myšlenkách vše, co vás činí nemocnými, spadnout jako tmavý štěrk do vaší levé ruky, a hranou pravé ruky vše rozdrťte na nejjemnější písek, který si pak odfouknete z ruky. Pak zůstaňte ještě chvíli sedět a nechte pravou špičkou palce proudit léčivou energii do vaší dlaně, vašeho rezervoáru sil. Vyslovte přitom několikrát vroucně následující afirmaci.


Afirmace: Léčivé světlo prozařuje kaţdou buňku mého těla, uvolňuje, co má být uvolněno a vytváří, co má být vytvořeno. Děkuji!