Somaskové

Ordo Clericorum Regularium a Somasca (Řád řeholních kleriků v Somasce), neboli Společnost služebníků chudých, založená r. 1528 benátským - laikem Girolamem Mianim (Hieronymus Aemiliani, 1537, svatořečen 1767). - Kongregace, která později převzala jméno svého mateřince v Somasce, městečku u Bergama. Byla schválena Pavlem III. jako společenství řeholních - kleriků v r. 1540 a povýšena na řád s - augustiniánskou - řeholí Piem V. v r. 1568. Jako jejich zakladatel věnují se s. výchově a vzdělávání sirotků a chudých, zabývají se však i ošetřováním nemocných a pastorací ve farnostech. Řád, jehož členy mohu být i laici, prožil své obrození při svém vstupu na půdu USA. Ženská odnož byla založena 1680 v Janově a pracuje ve výchově dospívající mládeže, zvláště sirotků a chudých.