Suchdol - Jednov

Suchdol - Jednov


20 km severozápadně od Prostějova - odtud - 18 - Ohrozim ve Vicově odbočit na Ptení, přes Ptenský Dvorek do Suchdola - Jednova
   
Popis:   
Při vstupu do chrámu upoutá poutníka neobyčejně světlý interiér jasných barev, sladěný s vnitřní výzdobou. Hlavní oltář má nad svatostánkem původní dřevěnou sochu Bolestné Matky Boží. Boční oltáře jsou zasvěcené sv. Josefu a sv. Janu Nepomuckému. Sochy sv. Cyrila a Metoděje, sv. Martina, sv. Vavřince, sv. Šebestiána byly zhotoveny v Tyrolích. Chrámová valená klenba je vyzdobena medailonem zobrazujícím Kristovo narození. Svatyně působí radostným dojmem, nutí nás k tichému zamyšlení a poděkování tomu obětavému společenství, které se o tuto krásu stará.  

Historie:   
Vzrůstající počet lidí byl důvodem pro postavení kaple, což uskutečnil klášter sv. Kláry v Olomouci, který měl v blízkém Ptení velkostatek. V prvé etapě (r. 1766) byla nad studánkou postavena kaple, jako presbytář budoucího chrámu, do kterého byla Pieta, dočasně umístěná ve farním kostele ve Ptení, přenesena. Za josefinských reforem byl olomoucký klášter klarisek zrušen (r. 1782) a dokončení druhé etapy výstavby kostela se uskutečnilo až v letech 1807-1810.
Do dnešní podoby byl kostel zkompletován v letech 1905-1910, kdy byla přistavěna věž a průčelí chrámu se sochami sv. Františka z Asissi a sv. Benedikta, spolupatrona Evropy. 
    
Význam:   
Barokní poutní kostel vděčí za svůj vznik studánce zvané Svatá voda, kde, podle zbožné pověsti, docházelo k zázračným uzdravením. Z vděčnosti za vyslyšené prosby byla na dubě v blízkosti studánky umístěna dřevěná socha Bolestné Panny Marie - Pieta -, ke které začali přicházet poutníci ze širokého okolí se svými prosbami.   
    
Poznámky:   
Poutě: hlavní "velká" na svátek Navštívení Panny Marie (31. 5.), slaví se 1. neděli v červenci, "malá" pout následující neděli, porciunkule - v neděli blíže k 4. 8. na svátek Panny Marie Královny andélů (místní slavení) a poslední pouť v neděli blíže svátku Narození Panny Marie (8. 9.). Mše o sv. poutích: 7:30 - 9:00 - 10:30 hod. Mše sv. mimo poutě - v neděli 8:30 hod. 
Poutník může být hrdý, že spolu s ním zachovává víru národa pro příští generace. Z historie suchdolských poutí je známé, že přicházelo až 10 000 poutníků za rok, počet poutních průvodů ze širokého okolí býval kolem 50. Tradice poutí nezanikla, i v dnešní době je počet značný.