Šunja mudra (nebeská)

Šunja mudra (nebeská)


Speciální cvičení pro ušní a sluchové problémy, které můžeme rychle zlepšit. Při delším cvičení léčí téměř všechny sluchové a ušní nemoci.

 

Mudry jako šunja mudra nebo váju mudra se mají cvičit pouze po dobu trvání nemoci. Když se člověk uzdraví, neměl by tyto mudry cvičit příliš dlouho, mohlo by to uškodit.

Efekt mudry je trvalý

 

Poloha: Ohněte prostředník až se dotýká svalu pod palcem a tlačte prostředník lehce palcem dolů.

Ohněte prostředníček do dlaně směrem k palci, palec ohněte a přehněte přes prostředníček. Ostatní prsty jsou volně natažené.

Tato mudra se může cvičit, dokud není nemoc vyléčena.

Pomáhá od bolestí uší a problémů se sluchem včetně hluchoty a němoty. Účinkuje rychle, může se cvičit během meditace. Pokud se nadměrně zvýší nebe neboli prostor v našem těle, tato mudra nám pomůže stav vyvážit. Němí lidé a lidé s vadami sluchu by měli tuto mudru cvičit pravidelně, až 45 minut. Tato mudra ale neúčinkuje, pokud je člověk hluchý nebo němý od narození. Také je vhodná na nos a hrdlo.

 

V případě potřeby nebo jako kúra denně třikrát 15 minut.
Toto je speciální cvičení proti problémům s ušima a sluchem. Šúnja mudra můţe rychle léčit bolesti uší a při delším uţívání téměř všechny nemoci uší – jak říká Dev Kešav.
Problémy se sluchem mají vţdy něco společného s tím, ţe uţ člověk nemůţe nebo nechce něco slyšet. To se pro nás můţe stát poţehnáním i zkázou. Špatný sluch nás můţe chránit před tím, aby do nás pronikaly nepříjemné nebo také nenáviděné zvuky a informace, ale také uţ neslyšíme ani to hezké. Příčinou toho, ţe nechceme nic slyšet, je nezřídka tvrdohlavost, která se můţe stát osudnou. Můţeme se tedy o krok přiblíţit bohatšímu ţivotu, jestliţe jsme ochotni se ptát na důvod problémů se sluchem.
Prostředníku se přiřazuje nebe (éter). Zde se nachází brána k vyšším dimenzím – brána do nebe. Ve starých mýtech se říká: Pokud člověk chce do nebe, potřebuje nejdřív pořádnou očistu. Proto zde můţe být na místě tiše „jít do sebe“ a odčinit staré prohřešky. Vím, ţe můţe být velice obtíţné někomu odpustit, ale také vím, ţe odpuštění skutečně otevírá nové brány – brány, které vedou do světla a lehkosti dalšího ţivota. Je to, jako bychom ze sebe shodili stará břemena a šťastně pokračovali ve své cestě.
Na bolavé ucho si můţete poloţit list geránie.
Poslouchejte vědomě jemnou, relaxační hudbu a nechte přijít myšlenky a obrazy – nepříjemné hned zase nechte odejít, a příjemné si, co srdce ráčí, malujte dál.


Afirmace: V nebeském zvuku rozeznávám dobrotu vesmíru.