Súra 036. Já Sín

36:1   Já sín.   
36:2   Při Koránu moudrém,   
36:3   tys vskutku z vyslanců jedním,   
36:4   po stezce přímé jdoucím,   
36:5   mocným a slitovným seslaném,   
36:6   abys varoval lid, jehož otcové varováni nebyli, takže jsou lhostejní.   
36:7   A uskutečnilo se již slovo Naše nad většinou z nich - však nevěří oni.   
36:8   A vložili jsme na šíje jejich řetězy až k bradám sahající, takže hlavy zvednuty mají,   
36:9   a před ně i za ně jsme přehradu umístili a přikryli jsme je, takže nevidí.   
36:10   A je pro ně jedno, zda varuješ je či nikoliv - beztak neuvěří.   
36:11   Varovat můžeš jenom ty, kdož připomenutí následují a Milosrdného se kvůli nepoznatelnému bojí; těm oznam zvěst radostnou o odpuštění a odměně hojné!   
36:12   A jsme to My, kdo mrtvé oživujeme a to, co dříve učinili, i to, co po nich zbude, zapisujeme. A každou věc jsme spočítali v hlavní Knize zjevné.   
36:13   A uveď jim podobenství o obyvatelích města, k nimž přišli vyslanci Boží:   
36:14   Hle, vyslali jsme k nim dva posly, však za lháře je prohlásili, a tehdy jsme je třetím posílili a oni pravili: „Jsme k vám vysláni.“   
36:15   I řekli: „Vy jen smrtelníci jste nám podobní a Milosrdný nic neseslal. Vy nejste leč lháři pouzí.“   
36:16   Odpověděli: „Pán náš ví, že jsme k vám vysláni,   
36:17   a uloženo nám je toliko zřetelné oznámení.“   
36:18   Řekli: „Viděli jsme o vás špatnou ptáků věštbu. Jestliže nepřestanete, věru vás ukamenujeme a stihne vás od nás trest bolestný.“   
36:19   Zvolali: „Vaše věštba nechť na vás padne! Kéž byste se vzpamatovali! Však nikoliv, vždyť vy lid jste prostopášný.“   
36:20   I přiběhl z druhého konce města muž nějaký a zvolal: „Lide můj, následujte vyslance Boží, 

36:21   následujte ty, kdož od vás odměnu žádnou nežádají a správné cesty se přidržují!   
36:22   Proč neměl bych uctívat toho, jenž stvořil mne a k němuž i vy budete navráceni?   
36:23   Vezmu si snad kromě Něho nějaká božstva jiná? Jestliže Milosrdný mi bude chtít uškodit, přímluva jejich mi nebude nic platná a oni mne nezachrání.   
36:24   A byl bych tedy věru v zjevném bloudění.   
36:25   Poslové, já uvěřil jsem v Pána vašeho! A slyšte mne, vy pohani!“   
36:26   A bylo mu řečeno: „Vejdi do ráje!“ I zvolal: „Kéž by lid můj věděl   
36:27   o tom, že Pán můj mi odpustil a jedním z poctěných mě učinil.“   
36:28   A po jeho smrti jsme na jeho lid vojsko žádné z nebe neposlali ani žádnou jinou pohromu jsme neseslali   
36:29   a stačilo vykřiknutí jediné, a hle, životy jejich zhasly!   
36:30   Ó, jak jsou služebníci Moji k politování! Vždyť nepřišel k nim posel žádný, aby se mu neposmívali.   
36:31   Což nevidí, kolika pokolením před nimi jsme zahynout dali a že k nim nebudou navráceni,   
36:32   ale že všichni vespolek u Nás budou shromážděni?   
36:33   A je pro ně znamením země mrtvá, již oživujeme a z níž dáváme vyrašit obilí, jež je jim potravou.   
36:34   A umístili jsme na ní háje palmové i vinice a dali jsme pramenům prýštit na ní,   
36:35   aby pojídali z plodů Pána svého i z toho, co jejich ruce vytvořili - což vděční nebudou?   
36:36   Sláva tomu, jenž stvořil v párech všechny druhy, jež ze země vyrůstají, a stvořil i je samé i to, co ještě neznají.   
36:37   A je pro ně znamením i noc; z ní den odlupujeme, a hle, v temnotě se nacházejí.   
36:38   A slunce ubíhá k místu odpočinku svého, a takové je ustanovení vševědoucího, mocného.   
36:39   A pro měsíc jsme příbytky stanovili, pokud se nevrátí podoben staré větvi palmové.   
36:40   A nepřísluší slunci, aby dohonilo měsíc, a noci, aby předhonila den a všechno pluje ve sféře nebeské. 

36:41   A je pro ně znamením, že nesli jsme potomstvo jejich v arše plně naložené   
36:42   a že stvořili jsme pro ně lodě, na nichž plují, jí podobné.   
36:43   A kdybychom chtěli, utopili bychom je a nedostalo by se jim pomoci žádné a zachráněni by nebyli,   
36:44   leda z milosrdenství Našeho a pro dočasné světa tohoto užívání.   
36:45   A když je jim řečeno: „Bojte se toho, co je před vámi, a toho, co je za vámi - snad se vám dostane slitování,“ (jsou lhostejní).   
36:46   A nepřijde k nim jediné znamení ze znamení Pána jejich, aby se od něho neodvrátili.   
36:47   A když je jim řečeno: „Přispívejte z toho, co Bůh vám uštědřil,“ odpovídají nevěřící těm, kdož uvěřili: „Máme snad krmit toho, koho by živil Bůh, kdyby chtěl? A vy jste přece jen ve zjevném bloudění.“   
36:48   Tak ptají se: „A kdy vlastně se ta hrozba splní, jste-li pravdomluvní?“   
36:49   A nečeká je nic než vykřiknutí jediné, které je uchvátí, zatímco se budou přít,   
36:50   a nebudou schopni ani závěť učinit, ani k rodině své se navrátit.   
36:51   A pak bude zatroubeno na pozoun, a hle, ze svých hrobů budou k Pánu svému mířit.   
36:52   A řeknou: „Běda nám! Kdo nás to probudil z místa odpočinku našeho? A toto je to, čím hrozil nám Milosrdný, a pravdu poslové Jeho hovořili!“   
36:53   A bude to věru jen vykřiknutí jediné, a hle, všichni budou před Nás předvedeni!   
36:54   V ten den nebude ukřivděno v ničem duši žádné a odměněni budete jen za to, co skutečně jste činili.   
36:55   V ten den budou obyvatelé ráje radovánkami zaměstnáni   
36:56   a oni i manželky jejich ve stínu na poduškách spočinou   
36:57   a tam ovoce a vše, oč požádají, míti budou.   
36:58   „Mír s vámi“ - tak slovy Pána slitovného pozdraveni budou.   
36:59   „A vy hříšníci, vy dnes držte se stranou!“   
36:60   Což jsem vám v úmluvě neuložil, synové Adamovi: neuctívejte satana, jenž vám je nepřítelem zjevným,  

36:61   nýbrž uctívejte jenom Mne? Toto je stezka přímá!   
36:62   A dal satan již zbloudit množství početnému z vás. Což rozum žádný jste neměli?   
36:63   Toto je peklo, jež bylo vám přislíbeno   
36:64   hořte v něm dnes za to, že jste neuvěřili!   
36:65   Dnes ústa jejich zapečetíme, však budou mluvit jejich ruce a svědčit jejich nohy o tom, čeho ze špatnosti nabyli.   
36:66   A kdybychom chtěli, vymazali bychom oči jejich a o závod hnali by se ke stezce; ale jak mohli by ji spatřit?   
36:67   Kdybychom chtěli, na místě bychom je proměnili, takže by nebyli schopni ani kupředu jít, ani zpět se navrátit.   
36:68   Komu dlouhý věk dáme, toho ohneme v jeho postavě, - což nepochopí to oni?   
36:69   A nenaučili jsme jej básnění a nehodí se to proň, vždyť toto je pouze připomenutí a Korán zjevný,   
36:70   aby varován byl jím ten, kdo živý je, a aby se uskutečnilo slovo nad nevěřícími.   
36:71   Což neviděli, že jsme pro ně stvořili - mezi tím, co ruce Naše udělali - též dobytek, nad nímž vládci jsou?   
36:72   A podmanili jsme jej pro ně a na jedněch jezdí a jiné jsou jim potravou   
36:73   a mají z něho užitek různý a také nápoje - což vděční Nám nebudou?   
36:74   A vzali si pro sebe místo Boha božstva jiná doufajíce, že snad jim pomohou,   
36:75   však ta jim pomoci nemohou, i když myslí si, že vojskem připraveným pro ně jsou.   
36:76   Nechť tě nermoutí řeči jejich; vždyť My dobře známe, co oni skrývají a co najevo dávají.   
36:77   Což člověk neviděl, že jsme jej z kapky semene stvořili? A hle, on Nám je odpůrcem zjevným nyní,   
36:78   a dokonce Nám podobenství uvádí zapomínaje na své stvoření a hovoří: „Kdo kosti oživí, když již zpráchniví?“   
36:79   Odpověz: „Oživí je ten, kdo poprvé je stvořil a jenž dobře o každém stvoření ví,   
36:80   jenž pro vás ze stromu zeleného oheň učinil, takže si z něho zapalujete.“ 

36:81   Což není ten, jenž stvořil nebesa a zemi, schopen stvořit jim podobné? Však ano, vždyť On stvořitel je, vševědoucí.   
36:82   A když něčeho si přeje, je rozkaz Jeho pouze: „Staniž se!“ a stane se.   
36:83   Sláva tomu, v jehož rukou je panství nade věcmi všemi a k němuž budete navráceni!