Súra 043. Zlaté ozdoby

43:1   Há mím.   
43:2   Při Písmu zjevném!   
43:3   Učinili jsme je věru Koránem arabským - snad budete rozumní!   
43:4   A uložen je u Nás v Knize původní, vznešený a moudrosti plný.   
43:5   Máme od vás odvrátit připomenutí proto, že lid jste prostopášný?   
43:6   A kolik jsme již proroků k národům dávným vyslali,   
43:7   však nepřišel k nim prorok žádný, aby se mu neposmívaly.   
43:8   A zahubili jsme národy silnější mocí, než jsou tito, a minul již předešlých příklad.   
43:9   Zeptáš-li se jich, kdo stvořil nebesa a zemi, věru odvětí: „Stvořil je dozajista mocný, vševědoucí!“   
43:10   On je ten, který pro vás zemi kolébkou učinil a na ní cesty pro vás připravil, že správným směrem půjdete snad,   
43:11   a který seslal z nebe vodu v množství odměřeném. Jí mrtvou krajinu křísíme, a takto budete i vy z hrobů vyvedeni;   
43:12   a On druhy všechny v párech stvořil a lodi a velbloudy pro vás prostředky k ježdění učinil,   
43:13   abyste se na jejich hřbetech usadili a pak si vzpomněli na dobrodiní Pána svého, když na nich pevně sedíte, a abyste říkali: „Sláva tomu, jenž nám toto vše podrobil, vždyť my sami dosáhnout toho schopni bychom nebyli!   
43:14   A my věru se k Pánu svému navrátíme.“   
43:15   A nevěřící prohlašují služebníky Jeho za součást Jeho a věru člověk je nevděčník zjevný.   
43:16   Což vybral si ze stvoření svých zrovna dcery a vás přednostně obdařil syny?   
43:17   A když některému z nich je oznámeno narození toho, co k Milosrdnému připodobňují, tu pokryje se tvář jeho chmurou a sám je hněvu plný.   
43:18   Což chtějí Bohu přiřknout to, co mezi tretkami je vychováno a ve sporu se neumí ani jasně vyjádřit?   
43:19   A učinili z andělů, kteří jsou služebníky Milosrdného, ženské bytosti. Což byli svědky jejich stvoření? A zapsáno bude svědectví jejich a vyslýcháni budou.   
43:20   Říkají: „Kdyby Milosrdný chtěl, neuctívali bychom je.“ A nemají o tom ponětí žádné a vymýšlejí si lež jen pouhou. 

43:21   Či jsme jim snad dali předtím Písmo nějaké, o něž opírat se mohou?   
43:22   Však oni naopak říkají: „Nalezli jsme otce své v jistém učení a jdeme ve stopách jejich.“   
43:23   A podobně jsme před tebou nevyslali do měst varovatele, aby tamní boháči neprohlásili: „Nalezli jsme otce své v jistém učení a jdeme ve stopách jejich!“   
43:24   I řekl jim: „A což když vám přinesu něco, co lepší je vedení než to, jež u otců svých jste nalezli?“ Odpověděli: „My vskutku nevěříme v to, s čím posláni jste byli!“   
43:25   A pomstu svou jsme nad nimi vykonali, a pohleď, jaký byl konec těch, kdož za lež to prohlásili.   
43:26   A hle, pravil Abraham otci svému a lidu svému: „Zříkám se toho, co uctíváte,   
43:27   kromě toho, jenž stvořil mě, neboť On správnou cestou mě povede!“   
43:28   A učinil tento výrok slovem trvalým pro potomky své doufaje, že snad k Bohu se obrátí.   
43:29   Ba co více, dal jsem těmto i otcům jejich užívání života pozemského až do chvíle, kdy k nim přišla pravda a posel zjevný.   
43:30   A když k nim pravda přišla, zvolali: „Tohle je kouzlo jen a my v ně věru nevěříme!“   
43:31   A řekli dále: „Pročpak nebyl seslán tento Korán nějakému muži významnému z obou těchto měst?“   
43:32   Jsou snad oni těmi, kdož milosrdenství Pána tvého rozdělují? My rozdělujeme mezi ně živobytí jejich v pozemském životě a my povyšujeme jedny nad druhé v hodnostech, aby si jedni druhé brali do služeb. A milosrdenství Pána tvého je lepší než to, co oni hromadí.   
43:33   A nebýt toho, že by se lidé stali jediným národem nevěřících, věru bychom dali těm, kdož v Milosrdného nevěří, na domy jejich střechy stříbrné a k nim i žebříky stříbrné, aby po nich stoupali,   
43:34   a opatřili bychom domy jejich dveřmi a lůžky stříbrnými, na nichž by lehávali,   
43:35   a zlatými ozdobami. Všechno toto patří k požitkům života vezdejšího, zatímco život budoucí u Pána tvého připraven je bohabojným.   
43:36   A tomu, kdo vyhýbá se připomenutí milosrdného, tomu přidělíme satana, jenž bude druhem jeho věrným.   
43:37   A satani je budou z cesty Boží odvracet, zatímco lidé budou v domnění, že správně jsou vedeni.   
43:38   A když pak dostaví se člověk k Nám, řekne satanovi: „Kéž by mezi mnou a tebou byla vzdálenost jako mezi východem a západem! Jak špatný jsi byl druh!“   
43:39   Nic platno však vám to nebude v ten den, neb neospravedlní jste byli, a společníky budete v trestu pekelném.   
43:40   Jsi schopen učinit hluchého slyšícím anebo vést slepého či ty, kdož v bloudění jsou zjevném? 

43:41   A buď tě vezmeme od nich a pomstu nad nimi vykonáme,   
43:42   anebo ti ukážeme to, co jsme jim přislíbili - vždyť My nad nimi všemocní jsme.   
43:43   Přidržuj se tedy toho, co bylo ti vnuknuto, a tehdy zajisté půjdeš po cestě přímé.   
43:44   A je to věru připomenutí pro tebe i lid tvůj, a budete ohledně toho dotazováni.   
43:45   Zeptej se těch poslů, které jsme před tebou vyslali, zda ustanovili jsme vedle Milosrdného nějaká božstva jiná, aby je uctívali!   
43:46   A vyslali jsme již dříve Mojžíše s Našimi znameními k Faraónovi a velmožům jeho, aby řekl: „Já poslem Pána lidstva jsem!“   
43:47   A když k nim přišel s Našimi znameními, hle, oni se jim smáli jen,   
43:48   ačkoliv jsme jim ukázali znamení, z nichž každé bylo větší než předchozí. A trestem jsme je postihli doufajíce, že k Bohu se obrátí.   
43:49   Oni však řekli: „Kouzelníku, modli se za nás k Pánu svému, aby učinil to, co slíbil ti, neboť my zajisté jsme správně vedení.“   
43:50   A když jsme je trestu zbavili, hle, oni přísahu porušili   
43:51   a Faraón zvolal k lidu svému: „Lide můj, což nepatří mi vláda nad Egyptem i nad těmito řekami, jež u nohou tekou mi? Což to snad nevidíte?   
43:52   Což nejsem lepší než tenhle opovržený, jenž sotva vyjádřit se umí?   
43:53   Pročpak mu náramky zlaté shozeny nebyly či proč s ním andělé jako průvodci nepřišli?“   
43:54   A svedl svůj lid k lehkomyslnosti a uposlechli jej, neboť to lidé hanební byli.   
43:55   A když Nás rozhněvali, pomstili jsme se jim a všechny jsme je utopili   
43:56   a předchůdci i výstražným příkladem pro budoucí jsme je učinili.   
43:57   A když je syn Mariin jako příklad uváděn, hle, tvoji soukmenovci se o něm hlasitě hádají   
43:58   a říkají: „Jsou božstva naše lepší, či lepší je on?“ A uvádějí ten příklad jen proto, aby hádat se mohli, vždyť věru oni jsou lid hádky milující.   
43:59   On není leč služebníkem Naším, jemuž jsme přízeň svou uštědřili, a příkladem pro dítka Izraele jsme jej učinili.   
43:60   A kdybychom chtěli, udělali bychom z vás anděly, kteří by na zemi nástupci vašimi byli. 

43:61   A to je věru znamením Hodiny; nepochybujte o ní, nýbrž následujte mne, neboť toto stezka přímá je.   
43:62   A nechť vás satan z ní nesvede, vždyť on je vám nepřítelem zjevným.   
43:63   A když přišel Ježíš s jasnými důkazy, pravil: „Přišel jsem k vám s moudrostí, a abych vám objasnil něco z toho, o čem jste různého názoru; bojte se tedy Boha a poslouchejte mne!“   
43:64   Bůh je věru Pánem mým i Pánem vaším; uctívejte Ho tedy, neboť toto stezka přímá je!   
43:65   A byly strany mezi nimi názorů různých o něm; a běda těm, kdož křivdili, před trestem dne bolestného.   
43:66   Což mohou očekávat něco jiného než Hodinu, jež přijde k nim, aniž to tušit budou, znenadání?   
43:67   V ten den stanou se přátelé vzájemně nepřáteli, kromě těch, kdož byli bohabojní.   
43:68   „Služebníci Moji, dnes obavy nemějte a nebuďte zarmouceni!   
43:69   Těch, kdož uvěřili v Naše znamení a do vůle Boží byli odevzdáni.   
43:70   Vejděte do ráje, vy i manželky vaše, v radování!“   
43:71   A budou mezi nimi kolovat zlaté nádoby i poháry a budou mít všeho, po čem duše touží a co očím lahodí; a tam budete nesmrtelní.   
43:72   Toto je ta zahrada, již dali jsme vám v dědictví za to, co konali jste dobrého.   
43:73   A bude v ní pro vás ovoce hojnost a pojídat budete z něho.   
43:74   Však hříšníci prodlévají v trestu pekelném nesmrtelní   
43:75   a nedočkají se přerušení, však budou tam v beznaději.   
43:76   My jim neukřivdili, leč oni sami sobě ukřivdili.   
43:77   A budou volat: „Máliku, nechť Pán tvůj s námi skončí!“ A odpoví jim: „Zde zůstanete vskutku!“   
43:78   A věru jsme k vám s pravdou přišli, však mnozí z vás si pravdu ošklivili.   
43:79   Že zosnovali nějakou lest? Však my také proti nim zosnujeme léčku!   
43:80   Či se domnívají, že neslyšíme tajemství jejich i skryté rozhovory? Věru že ano a vyslanci Naši to u nich zapisují! 

43:81   Rci: „Kdyby měl Milosrdný syna, já uctíval bych jej jako první.   
43:82   Oč slavnější je Pán nebes a země, Pán trůnu, než to, co mu lživě připisují!“   
43:83   Nech je být, ať si tlachají a hrají až do chvíle, kdy se setkají se svým dnem, jenž byl jim přislíben.   
43:84   On je ten, kdo je Bohem na nebesích i Bohem na zemi, a On moudrý je i vševědoucí.   
43:85   Požehnán budiž ten, jemuž patří království na nebi a na zemi i vše, co je mezi nimi. On vládne věděním o Hodině a k Němu budete navráceni.   
43:86   A nevládnou ti, jež místo Něho vzýváte, přímluvou žádnou, kromě těch, kdož pravdu vyznali, a ti dobře znají.   
43:87   Zeptáš-li se jich, kdo je stvořil, věru odvětí: „Bůh!“ Jak se tedy mohli od Něho odvrátit?   
43:88   A slova jeho: „Pane můj, toto je lid, který nevěří!“   
43:89   Odvrať se tedy od nich a rci: „Mír s vámi!“ A záhy se dozvědí!