Surabbi mudra (kravská)

Surabbi mudra (kravská)


Účinná při revmatismu a zánětech kloubů a bystří inteligenci.


Poloha: Malíček levé ruky se dotýká prsteníku pravé ruky. Malíček pravé ruky se dotýká prsteníku levé ruky. Současně prostředník každé ruky se dotýká ukazováčku druhé ruky. Palce zůstanou volné, vzpřímené.

 

Denně třikrát 15 minut.
Surabhi mudra je velice účinná při revmatismu a artróze. Protoţe tyto nemoci jsou většinou chronické nebo přinejmenším v člověku uţ dlouho vězí, neţ propuknou a člověk začne cítit bolesti, musí se tato mudra cvičit delší dobu.
Při těchto potíţích by se mělo dbát na zdravou a lehkou výţivu (viz příloha A) a pít hodně zeleného čaje. Navíc učiníte obtíţnému revmatismu a artróze přítrţ harpagem (Harpagophytum pro-cumbens DC).
Soustřeďte se nejprve převáţně na výdech a představte si, jak s kaţdým výdechem z vašeho těla vystupuje tmavý mrak. Tento mrak obsahuje spotřebovanou energii, všechny zplodiny a všechny bolesti, a co je zvlášť důleţité: obsahuje také všechny negativní myšlenky a pocity. Po asi 20 vydechnutích se navíc soustřeďte na nádech a představujte si, ţe přitom pokaţdé vstřebáváte světlo, díky němuţ celé vaše tělo září. Časem nechte mraky, které vydechujete, stále víc zesvětlat. Nakonec jste proniknuti tím nejjasnějším světlem a obklopeni světelným pláštěm, který září daleko do okolí.
Afirmace: Prozařuje mě očistné světlo a spaluje vše, co mě tísní a bolí. Přeji si z celého srdce čistotu ve svém těle, jasno v mé mysli a čistotu v mé duši.