Svatý Augustin z Canterbury


arcibiskup a divotvůrce (+ 604)

 

Když svatý Řehoř Dvojeslov, papež římský, hledal člověka, který by vedl misii 30 mnichů na území dnešní Anglie, obrátil se ke svému příteli a druhu v mnišství Augustinu, představenému římského kláštera sv. Ondřeje. Augustin byl vysvěcen na biskupa a měl mezi Anglosasy zorganizovat církevní strukturu.

Svatí misionáři dorazili na území Británie roku 597 a byli přijati králem Ethelbertem Kentským, jehož manželka sice vyznávala křesťanskou víru, ale král samotný zůstával pohanem. Ethelbert Augustinovi daroval pozemek v Canterbury a dovolil mu kázat, sám přijímá slavnostně křest roku 601.

Svatý Augustin v Canterbury zakládá katedrálu, při níž zřizuje arcibiskupství. Od této doby je canterburský arcibiskup metropolitou celé Anglie. Osobnost sv. Augustina stojí i u počátků jiných významných institucí, jako například canterburského kláštera sv. Petra a Pavla, odkud se šíří vzdělání do blízkého i dalekého okolí.

Pozornost si zaslouží i dochovaná unikátní korespondence mezi sv. Augustinem a sv. Řehořem Dvojslovem, v níž mu Řehoř udílí cenné rady ohledně misijní činnosti. Z Říma jsou rovněž do Canterbury posílány svaté ostatky, ikony, liturgické knihy a předměty.

Již během svého pozemského života byl sv. Augustin ctěn jako divotvůrce, po své smrti se pak přimlouvá u Božího trůnu za spásu nás všech.

Svátek: 26. května