Svatý Columba

Svatý Columba

 


zakladatel a první opat Iony (r. 521-597)

Svatý Columba pocházel z irského královského rodu (z rodiny spřízněné s královskou). Po určité době odchází do Skotska, kde v té době žije silná irská menšina. Na ostrově Iona zakládá monastýr, který se již za jeho života stává proslulým centrem duchovního života a křesťanské misie.

Podle sv. Adomnana (627-704), Columbova životopisce a opata Iony, byl sv. Columba obdařen mnohými dary. Skládal duchovní básně, dokonce mu nebylo cizí umění bardů (lidových zpěváků). Zasloužil se o udržení vzdělanosti v řadách irské laické křesťanské společnosti. Byl zručným opisovačem kodexů, dodnes se zachoval žaltář vlastnoručně napsaný světcem.

Columba však především vynikal jako výborný duchovní pastýř, který vedl jistou rukou své věřící ke Kristu. Založil četné monastýry, lidé ho často prosili o radu, a to nejen v záležitostech duchovních. Světec, vědom si slov Spasitele, který nazývá blaženými tvůrci pokoje (Mt 5,9), cítil jako svoji křesťanskou povinnost přivádět znesvářené strany k míru.

Pro svou velkou víru a bohumilé skutky, jimiž Columba učinil Boží jméno velké mezi lidmi, si světec jistě od Hospodina zasloužil palmu svatosti. Umírá v chrámu těsně před večerní bohoslužbou.

Svátek: 9. června