Tanach

Tenach, nebo častěji Tanach je zkratkou tří částí hebrejské Bible a to sice Tóry, prokoků (nebiim) a spisů (ketubim).
Po churbanu tj. zničení chrámu v roce 70 o.l. bylo zničeno hlavní náboženské centrum židovství. S touto novou skutečností se bylo nutné nějak vypořádat. Díky významnému židovskému učenci rabanu Jochanánu ben Zakajovi a ostatním se podařilo přesunout těžiště náboženského života ze zničeného Jeruzaléma do Jamnie nebo také Jabne. Zde na tomto místě dochází k zásadní transformaci kultovního života Izraele. Oběti, které nebylo již možné vykonávat byly nahrazeny obětmi úst a hmotný chrám přešel do duchovní podoby toho nejposvátnějšího co židům zbylo a sice do svatých písem. Nejposvátnějším místem v chámu byla velesvatyně. Z Písem tomuto místu odpovídala Tóra. Druhým nejposvátnějším místem Chrámu byla svatyně. Ze spisů tomuto místu odpovídali proroci.