Tašahud

a) První část

At-tahijjatu-hi-láh wa-s-salawátu wa-t-tajjibát.

As-salámu 'alajka ajjuha-n-nabij wa rahmatu-l-láhi wa barakátuh. As-salámu 'alajná wa 'alá 'ibadi-l-lahi-s-sahihín.

Ašhadu an lá iláha illa-l-láh wahdahu ha šaríka lah wa ašhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasúluh.

Překlad:

Veškerá úcta, všechno uctívání, veškerá svatost náleží Bohu.
Mír budiž s tebou, ó Proroku, a milosrdenství Boží a Jeho požehnání. Mír buď s námi všemi a s pravými služebníky Božími. Vyznávám, že není Boha kromě Boha, a vyznávám, že Muhammad je Jeho služebník a Jeho posel. (Tato část se recituje po druhé části v každé modlitbě, která se skládá ze tří nebo čtyř částí, pak věřící vstane ke třetí části.

 

b) Druhá část 

Allahumma sahhi-'alá sajjidiná Muhammad wa 'aha ali sajjidiná Muhammad Kama salajta 'ata sajjidiná Ibrahím wa 'aha ahi sajjidiná Ibrahím. Wa bank 'aha saj jídiná Muhammad wa 'aha au sajjidiná Muhammad, Kama barakta 'aha sajjidiná Ibrahím wa 'aha ahi sajjidiná Ibrahím, fil-'ala-mína innaka hamídun madžíd.  

Překlad:
Ó Bože! Povyš našeho mistra Muhammada a lid našeho mistra Muhammada, jako jsi povýšil našeho mistra Abrahama a lid našeho mistra Abrahama.
A požehnej našemu mistrovi Muhammadovi a lidu našeho mistra Muhammada, jako jsi požehnal našemu mistrovi Abrahamovi a lidu našeho mistra Abrahama, neb ty jsi dozajista chvályhodný a slavný. (Dvě části tašahudu se recitují v poslední části, která uzavírá kteroukoli modlitbu. Modlitba končí koncem druhé části, po níž následují pozdravy míru. Samotná druhá část se necituje v pohřební modlitbě po třetím takbíru.)