Trapisté

Z franc. trapiste, podle - kláštera v Soligny-la-Trappe v Normandii. Označují se tak příslušníci reformovaného - cisterciáckého řádu přísné - observance. Když Armand-Jean Le Bouthillier de Rancé (1626-1700) po své konverzi zanechal světského života, stal se - opatem v Trappe. Po překonání četných potíží zavedl přísnou reformu v původním duchu kláštera v Citeaux: modlitba, mlčení, kontemplace, askeze a manuální práce. Brzy se připojilo dalších pět - cisterciáckých klášterů. Klement XI. schválil jejich stanovy 1705. Po francouzské revoluci byly založeny kláštery i mimo Francii v různých zemích Evropy a v Kanadě. V roce 1843 je Řehoř XVI. sloučil všechny pod Kongregaci cisterciáckých mnichů Naší Paní z Trappe. Zatímco si v r. 1847 z věrnosti ke svému zakladateli klášter v Sept-Fons podržel starou reformu, klášter Trappe se rozdělil a zavedl novou reformu, založenou na zvyklostech ze Citeaux. V roce 1892 vznikli ze tří reformovaných kongregací v Soligny, Sept-Fons a Westmalle Reformovaní cisterciáci Naší Paní z Trappe, nezávislý řád s vlastním generálním - opatem. Stanovy z r. 1894 schválil Pius XI. teprve v roce 1925 a po 2. - vatikánském koncilu byly upraveny. Jednotlivá opatství jsou nezávislá. Nejvyšším orgánem je generální - kapitula. Generální opat, který je zároveň arciopatem v Citeaux, sídlí v Římě. Trapisté spojují kontemplativní život a studium - teologie s manuální prací. Řád působí v mnoha zemích, má 85 klášterů mužských a 50 ženských s celkovým počtem 3500 mnichů a 2000 sester. Trapistky či Cisterciáčky přísné observance byly založeny Boulthillierem de Rancé r. 1689. Jejich mateřinec je v klášteře La Sainte-Volonté-de-Dieu, který založil druhý reformátor t. A. de Lestrange.