Varuna mudra (vodní)

Varuna mudra (vodní)


Provádí se vždy, když je v plicích nebo v žaludku příliš zastoupen prvek vody, např. hlen. Zlepšuje i jaterní problémy.
 

Poloha: Ohnout malíček pravé ruky až se špička dotýká svalu pod palcem a tlačit lehce palci obou rukou. Levá ruka přitom objímá lehce pravou ruku zespodu.
Spojte špičky palce a malíčku a ostatní prsty nechejte volně natažené.

Pravidelné cvičení této mudry vyléčí nemoci způsobené nedostatkem vody v těle. Odstraní suchost. Nedostatek vody může vést k znečištění krve. Také odstraňuje křeče.

 

V případě potřeby nebo třikrát denně 45 minut.


Kešav Dev k tomu říká: Varunova mudra by se měla dělat vţdy, kdyţ se v ţaludku nebo plicích nashromáţdí příliš hlenu nebo sekretu.
Hleny se mohou usazovat v čelních dutinách, v plicích a v celém trávicím traktu od ţaludku po tlusté střevo. Většinou alergických reakcí jsou koneckonců zahlenění, která jsou vyvolána určitými dráţdivými látkami. Máme-li rýmu, máme i jinak všeho aţ po krk. (V němčině se v této situaci říká „mám plný nos“ – pozn. překl.) U mne tomu tak stoprocentně je a od té doby, co jsem si to uvědomila, proti tomu mohu něco dělat (zredukuji své penzum práce a své povinnosti). Zahlenění, ať se v těle vyskytne kdekoli, má také cosi společného s předráţděnými nervy, vnitřním napětím a neklidem, které jsou vyvolány přetíţením, časovou tísní, rozčilováním nebo strachem.
Kromě praktikování varunovy mudry je tedy také vţdy potřeba naplánovat si nově ţivot. Většinou je dobré, můţeme-li do toho zahrnout naše okolí. Moţná musíme nově přerozdělit úkoly, aby se více podílel partner, děti a rodiče. Lidé, kteří trpí zahleněním, jsou často příliš zodpovědní a myslí si, ţe všechno leţí na nich nebo ţe musí dělat všechno sami.
Proti zahlenění pomáhá křen, který můţete jíst také jako salát.
Nejprve můţe působit velmi osvobozujícím způsobem představa proudící vlaţné vody, která smývá všechny závazky. Pustit všechno, co nás tíţí, s proudem můţe vyvolat skutečně báječný pocit. Představte si, ţe stojíte pod malým vodopádem, a nechte vše, co na vás ulpívá, zevnitř i zevně, odplavit vodou. Dívejte se, jak z vás odtéká hnědá břečka, a uţívejte si nové čistoty – vnitřní svobody a lehkosti. Přemýšlejte nyní chvíli o svých úkolech. Kde můţete něco změnit? Kde byste si mohli ulehčit? Koho byste mohli poprosit o pomoc?
Afirmace: Mám vţdy moţnost něco pustit, hledat řešení a něco změnit.