Zelená hora - kostel sv. Jana Nepomuckého (Santini)

Zelená hora - kostel sv. Jana Nepomuckého (Santini)

 

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
1719 - 1722, dokončení 1735, novostavba; stavebník Václav Vejmluva, opat cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou

Velký ctitel mučedníka Jana Nepomuckého, Václav Vejmluva, zvažoval už od svého uvedení do funkce oslavu mučednické smrti světce. Proto ihned po otevření jeho hrobu v březnu 1719 přistupuje k zadání nového chrámu umístěného na kopci nad klášterem. Kopec byl podle mučedníkova rodiště nazván Zelená hora. Zázrak neporušeného jazyka pochopil jako boží pokyn i architekt Jan Santini Aichel. Ten během několika málo týdnů vypracoval pro Vejmluvu projekt poutního kostela a o tři roky později, 27. září 1722, byl kostel slavnostně vysvěcen. Tím však stavební a umělecké práce na Zelené hoře zdaleka nekončily. Nadále probíhaly práce na výstavbě ambitů s pěti kaplemi a pěti branami. Koncepčně i detailně propracovaný projekt byl i po smrti Santiniho svědomitě dokončen. Základním prvkem chrámu je oslava hvězdy uprostřed hvězd. Půdorys postavený na pěticípé hvězdě a pět kaplí v ambitu symbolizují nejen pět mučednických ran Kristových, ale také pět hvězd, které se zjevily nad místem umučení Jana z Nepomuku. Celá konstrukce kostela je vytvořena na základě detailního symbolismu, a to jak matematického tak ikonografického. Vlastní stavbu kostela je možno prezentovat nejen jako uzavřený objekt, ale také jako prosvětlený prostor obklopený prolínajícími se tvary. Dokonale centrální vyvážení kostela i celého poutního prostoru bylo Santinim korunováno pěti jehlovými stélami umístěnými nad střechami kaplí ambitu. Fascinující zjev kostela, který se bohužel nepodařilo v původní podobě rekonstruovat, je dodnes korunou širokého kraje. Naprostá jedinečnost a originalita Santiniho přístupu k architektuře a čistota všech stavebních a slohových prvků byla jednoznačně potvrzena zařazením této solitérní stavby do seznamu památek UNESCO.

 

 

Kostel je vystavěný na půdorysu ve tvaru pěticípé hvězdy. Tato skutečnost má vycházet z legendy, ve které se praví, že se v místě, kde Jan Nepomucký utonul, objevila koruna z pěti hvězd. Tento symbol se pak objevuje opakovaně i v dalších prvcích stavby. Areál je přístupný pěti vchody, v chrámu se nachází pět kaplí s pěti oltáři. Pět písmen má i latinské slovo TACUI – mlčel jsem. To je vyjádřením legendy, podle které světec zaplatil svým životem za to, že neprozradil zpovědní tajemství královny Žofie. Ve výčtu skutečností charakterizovaných číslem pět bychom pak mohli pokračovat i nadále.
Dominantou kopule kostela je velký červený jazyk, atribut sv. Jana Nepomuckého, obklopený kruhem plamenů, z něhož prosvítají paprsky. To je však až výsledek změny v původním projektu, který nejdříve obsahoval na tomto místě ústřední deseticípou hvězdu. Posléze ale projektant reagoval na skutečnost, že pro nový chrám byla získána vzácná relikvie, lingula sv. Jana Nepomuckého (kost, ke které je přirostlý jazyk) a této skutečnosti využil k posílení významu svatostánku, a to jako relikviáře. Znázorněný jazyk má být symbolem vítězné zbraně – meče mučedníka Jana. Proto také některá okna mají tvar jazyka, konkrétně ta v lucernových kaplích nad vstupními vestibuly. Další okna pak vyplňuje tvar biskupské mitry, čímž odkazují na stavebníka opata Václava Vejmluvu. Posledním tvarem, který byl zde u oken použit, je sférický rovnostranný trojúhelník, symbolizující Nejsvětější Trojici.

 

Symbolika čísel

„Čísla jsou projev boží moudrosti v našem světě, přístupná poznání lidského ducha.“
(sv. Augustin)


Číslo 3 – tři hvězdy byly osobním symbolem Václava Vejmluvy. Rovnostranný trojúhelník symbolizuje Nejsvětější Trojici. Trojka je magickým číslem v pohádkách a pověstech.

Číslo 5 – symbol pěti ran Kristových, symbol vítězství světla nad temnotou. Symbol svatozáře nad hlavou Jana Nepomuckého. Pět písmen má latinské slovo TACUI (mlčel jsem), vyjadřující Janovu mučednickou smrt. Pět písmen V je ve jméně opata Václava Wejmluvy. Pěticípá hvězda, pentagram je starý ochranný symbol.

Číslo 6 – symbol rovnováhy života a harmonie. Šesticípá hvězda byla známá už ve starém Egyptě. Říká se jí Šalamounova pečeť nebo Davidův štít. Je jedním ze symbolů Panny Marie. Šesticípé hvězdy jsou zobrazovány ve svatozáři kolem hlavy Jana Nepomuckého.

Číslo 8 – číslo znovuzrození a obnovy, představuje moudrost, trpělivost a zodpovědnost. Osmicípá hvězda je také symbolem Panny Marie.

Číslo 9 – magické číslo, symbolizované třemi propletenými trojúhelníky znamení dokonalosti života, dovršení a naplnění. Devítka je počtem blažených andělů a tedy oporou pořádku nebeských sfér.

Číslo 10 – symbol kosmického řádu (číslo dané součtem prvních čtyř čísel číselné řady) a číslo Božské vlády (desatero přikázání atd.)

Číslo 12 – symbolizuje úplnost (12 měsíců v roce, hodin, znamení zvěrokruhu, izraelských kmenů, apoštolů, rytířů krále Artuše, atd.). Základem projektu Zelené hory je kružnice o poloměru 12 loktů, která vymezuje půdorys kostelní lodi. Těchto kružnic je celkem devět, 9 x 12 = 108 (numerologický součet dává opět devítku).