Českobratrská církev evangelická

Joel Ruml - Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, znáš můj neklid (Mt 2,1-11)

22.02.2015 08:39
  Marktredwitz, 4. ledna 2015, 9,30 hod.   Čtení: Mt 2,1-11 Kázání: Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, znáš můj neklid, hleď zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Ž 139,23n 2K 4,3-6: Je-li přesto...

Jiří Gruber - Běžný český člověk nemá ani tušení (Skutky apoštolů 1,1-9)

25.01.2015 08:39
    První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátkuaž do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu;jim také po svém umučení mnoha způsoby...

Osmdesát let Barmenského teologického prohlášení

13.09.2014 11:29
Šest tezí, které jsou víc než jen historickým dokumentem. Letos 31. května uplynulo přesně 80 let od času, kdy se v Barmenu, části města Wuppertalu, sešli křesťané, aby se navzdory temným bouřným mrakům své doby rozpomenuli na kořeny...

Pavel Kašpar - Ekumenická bohoslužba Den pro Kubu - (Jan 14, 27-31a)

25.05.2014 08:40
  Kázání pro ekumenické bohoslužby v rámci Dne pro Kubu 18. 3. 2014 Biblické čtení: Micheáš 4, 1-4; Ž 46; 1 Tm 2, 1-6 Základ kázání: Jan 14, 27-31a Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce...

Michal Kitta - Vstupní služby Boží synodu ČCE 2013 (Ž 40,2-4a)

17.05.2014 08:59
    Introit: Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví, kéž je ti hradem jméno Boha Jákobova! (Ž 20,2) 1. čtení: Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upjal svou mysl k cestě do Jeruzaléma a poslal před sebou posly. Vydali se na...

D. Balcar - Petr je osel (Mk 14, 26-31.66-72)

16.03.2014 09:00
    Čtení Mk 11,1-11 Text Mk 14,26-31.66-72) Sestry a bratři, přiznám se, že je mi Petra trochu líto. Ostatní se rozutekli daleko pryč, jen on má odvahu sledovat Ježíše až do vnitřního nádvoří veleknězova domu a tam se dostane do...

I. Mareš - O následování (Luk 9, 57-62)

15.02.2014 09:00
    Když se ubírali cestou, řekl mu kdosi: „Budu tě následovat, kamkoli půjdeš.“ Ale Ježíš mu odpověděl: „Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu složil.“ Jinému řekl: „Následuj mne!“ On odpověděl: „Dovol...

J. Ruml - Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou, k tobě se utíká moje duše (Ž 57, 2.8)

14.04.2013 09:01
  Ž 57,2.8: Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou, k tobě se utíká moje duše. Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí. ..- 8 Mé srdce je připraveno, Bože, mé srdce je připraveno, budu zpívat, prozpěvovat...

D. Ženatý - Je krátce před Velikonocemi (Jan 6,1-15)

10.02.2013 09:01
    Je krátce před velikonocemi. Ježíšova cesta po zemi už nebude dlouho trvat. Ti kdo se rozhodují a váhají, je to Mesiáš, není, už nemají mnoho času. Ještě jsou jim dána znamení, aby poznali. Aby se zrodila víra, že ten Ježíš...

D. Ženatý - Chvíle, kdy se naplňuje život (Mt 8,5-13)

15.07.2012 09:02
    Do Kafarnaum přišel Ježíš. Přistoupil k němu jeden velitel římské armády a prosil. Přistoupil k Ježíšovi a prosil. A právě to je ta chvíle, kdy se něco děje. Kdy se naplňuje život. Chvíle, která dává smysl tady tomu hemžení na...
Záznamy: 1 - 10 ze 14
1 | 2 >>