Drama věků

(530) Velký spor věků - Nepřátelství mezi člověkem a satanem

04.05.2016 18:42
  GC 505 „Nad to, nepřátelství položím mezi tebou a mezi ženou, i mezi semenem tvým a semenem jejím; ono potře tobě hlavu, a ty potřeš jemu patu.“ (1 M 3,15) Boží rozsudek vynesený nad satanem po pádu člověka do hříchu...

(531) Velký spor věků - Kdo jsou padlí andělé

04.05.2016 18:42
  GC 511 Písmo jasně ukazuje souvislost mezi viditelným a neviditelným světem, službu Božích andělů a působení zlých duchovních bytostí, které je nerozlučně spjato s dějinami lidstva. Lidé projevují stále větší sklon...

(532) Velký spor věků - Satanovy nástrahy

04.05.2016 18:43
  GC 518 Velký spor mezi Kristem a satanem, který už trvá bezmála šest tisíc let, brzy skončí. Kristův nepřítel násobí své snahy, aby mařil Kristovo úsilí zachránit člověka a chytal lidi do svých léček. Snaží se...

(533) Velký spor věků - První velký podvod

04.05.2016 18:44
  GC 531 Od samého začátku lidských dějin se satan snažil člověka svést. Vyvolal vzpouru v nebi a chtěl, aby se obyvatelé naší planety s ním spojili v boji proti Boží vládě. Dokud se Adam a Eva řídili Božím zákonem,...

(534) Velký spor věků - Mohou s námi mluvit zemřelí lidé

04.05.2016 18:45
  GC 551 Služba andělů, jak o ní mluví Boží slovo, je pro každého Kristova následovníka mimořádně potěšující a drahocenná pravda. Toto Biblické učení však zatemňují a převracejí bludy populární teologie. Učení o...

(535) Velký spor věků - Ohrožená svoboda svědomí

04.05.2016 18:46
  GC 563 Protestanté se dnes dívají na římský katolicismus mnohem příznivěji než v minulosti. V zemích, kde katolicismus není u moci a kde papeženci zaujímají smířlivý postoj, aby získali vliv, lze pozorovat rostoucí...

(536) Velký spor věků - Nastávající boj

04.05.2016 18:46
  GC 582 Od samého začátku velkého sporu v nebi se satan snaží odstranit Boží zákon. Aby tohoto cíle dosáhl, vzbouřil se proti Stvořiteli a od doby, kdy byl vyhnán z nebe, pokračuje ve svém boji na zemi. Stále sleduje...

(537) Velký spor věků - Naše jediná ochrana

04.05.2016 18:47
  GC 593 „K zákonu a svědectví! Pakli nechtí, nechať mluví vedlé slova toho, v němž není žádné záře.“ (Iz 8,20) Pán vede svůj lid k Písmu jako k ochraně před vlivem falešných učitelů a před klamnou mocí démonských...

(538) Velký spor věků - Poslední varování

04.05.2016 18:48
  GC 603 „Potom pak viděl jsem anděla sstupujícího s nebe, majícího moc velikou, a země osvícena byla od slávy jeho. I zkřikl silně hlasem velikým, řka: Padl, padl Babylon ten veliký, a učiněn jest příbytkem ďáblů, a...

(539) Velký spor věků - Doba soužení

04.05.2016 18:49
  GC 613 „Toho času postaví se Michal, kníže veliké, kterýž zastává synů lidu tvého, a bude čas ssoužení, jakéhož nebylo, jakž jest národ, až do toho času; toho, pravím, času vysvobozen bude lid tvůj, kdožkoli nalezen...
Záznamy: 31 - 40 ze 44
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>