Drama věků

(520) Velký spor věků - Velké náboženské probuzení

04.05.2016 18:32
  GC 355 Poselství prvního anděla ze čtrnácté kapitoly knihy Zjevení předpovídá velké náboženské probuzení, ke kterému dojde po hlásání brzkého příchodu Ježíše Krista. Jan viděl anděla letícího „prostředkem nebe,...

(521) Velký spor věků - Odmítnuté varování

04.05.2016 18:33
  GC 375 William Miller a jeho spolupracovníci kázáním o druhém příchodu Ježíše Krista sledovali jediný cíl - chtěli lidi vyburcovat, aby se připravili na soud. Snažili se, aby formální věřící přijali pravou naději...

(522) Velký spor věků - Splněná proroctví

04.05.2016 18:34
  GC 391 Když na jaře roku 1844 uplynulo první datum určené pro příchod Pána Ježíše, věřící, kteří na jeho příchod čekali, prožívali určité období pochybností a nejistoty. I když se ostatní lidé na ně dívali jako na...

(523) Velký spor věků - Co je to svatyně

04.05.2016 18:35
  GC 409 Základem i hlavním pilířem víry v příchod Ježíše Krista se stal především text: „Až do dvou tisíc a tří set večerů a jiter, a přijdou k obnovení svému svaté služby.“ (Da 8,14) Tato slova velmi dobře znali...

(524) Velký spor věků - Ve svatyni svatých

04.05.2016 18:36
  GC 423 Otázka svatyně se stala klíčem k vysvětlení zklamání z roku 1844. Otevřela celou soustavu vzájemně spojených pravd, které ukazují, že velké adventní hnutí řídila Boží ruka, a odhalují, jaký má v současné době...

(525) Velký spor věků - Boží zákon je neměnný

04.05.2016 18:37
  GC 433 „I otevřín jest chrám Boží na nebi, a vidína jest truhla smlouvy jeho v chrámě jeho.“ (Zj 11,19) Schrána neboli truhla Boží smlouvy je ve svatyni svatých, v druhém oddělení svatyně. Při službě v pozemském...

(526) Velký spor věků - Dílo obnovy

04.05.2016 18:38
  GC 451 Obnovu zachovávání soboty, ke které má dojít v době konce, předpovídá proroctví Izaiáše: „Toto praví Hospodin: Ostříhejte soudu, a čiňte spravedlnost; nebo brzo spasení mé přijde, a spravedlnost má zjevena...

(527) Velký spor věků - Moderní probuzenecká hnutí

04.05.2016 18:39
  GC 461 Kdekoli lidé věrně hlásali Boží slovo, všude se dostavily výsledky, které dosvědčily jeho nebeský původ. Duch Svatý provázel poselství Božích služebníků a slovo mělo mocný účinek, pohnulo svědomím hříšníků....

(528) Velký spor věků - Tváří v tvář soudu

04.05.2016 18:40
  GC 479 Prorok Daniel napsal: „Hleděl jsem, až trůnové ti svrženi byli, a Starý dnů posadil se, jehož roucho jako sníh bílé, a vlasové hlavy jeho jako vlna čistá, trůn jako jiskry ohně, kola jeho jako oheň hořící....

(529) Velký spor věků - Původ zla

04.05.2016 18:41
  GC 492 Mnohé lidi znepokojuje otázka, jak vzniklo a proč existuje zlo. Vidí, jak zlo působí, jaké přináší strašné následky - utrpení a zkázu - a kladou si otázku, jak se něco takového může dít, jestliže vládne...
Záznamy: 21 - 30 ze 44
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>