Řecká a římská filozofie

Platonova představa o posmrtném životě

12.08.2012 11:03
 Ale ovšem nebude to dobrodružné vypravování statečného Alkinoa,  nýbrž vypravování muže sice také statečného, Éra Armeniova, rodem Pamfyla. Ten zahynul kdysi v boji; a když po deseti dnech byly sbírány mrtvoly již...

Sedm mudrců

27.08.2011 11:04
V  řečtině hoi hepta sofoi (= sedm moudrých), byla skupina učenců, myslitelů a státníků, kteří žili na přelomu  7. a 6. století př.n.l., a kteří prosluli mnohými zajímavými činy a výroky, z nichž se nejlepších sedm...

Aristotelova metafyzika

25.04.2009 14:20
Co je vlastně skutečné? Jednotlivé nebo obecné? Platón tvrdil, že skutečnost přísluší pouze obecným idejím a jednotlivosti jsou jen nedokonalé z nich odvozené napodobeniny. Podle Aristotela, který s Platónem nesouhlasí,...

Aristotelova logika

18.04.2009 14:20
Aristotelés založil logiku jako vědu ve vlastním slova smyslu. Název logika je odvozen od řeckého slova "logos". Aristotelés sám toto slovo ještě neznal a používal označení "analytika" a jiné termíny. Logika je nauka o...

Aristotel - Antropologie, etika a politika

12.04.2009 14:20
Svými tělesnými funkcemi a nižšími duševními činnostmi se člověk řadí k ostatním živým bytostem. Tyto funkce však jsou přizpůsobeny jeho vyššímu určení. Ruce, orgány řeči, vzpřímená chůze a velikost mozku k tomu poukazují. K...

Sókratova filozofie

20.04.2008 13:56
Sókratés nezanechal žádné písemné dílo a obraz o jeho filozofii lze sestavit jen na základě zpráv Platóna, Xenofónta a Aristotela. Všechny bezpečné poznatky byly získány nepřímou metodou na základě zpětného usuzování. "Sám...

Hérakleitova filozofie

22.04.2007 13:53
Učenosti ve smyslu pouhé znalosti a vědění si Hérakleitos cenil málo. Množství vědění neformuje ducha, říkal posměšně na adresu několika před ním žijících myslitelů, protože jinak by toto vědění...

Démokritova filozofie

15.04.2007 13:54
Eleatští filozofové, zejména Parmenidés ukázali, že mnohost, pohyb, změna, vznik a zánik nejsou možné, pokud nepředpokládáme existenci ne-jsoucna, tedy zcela prázdného prostoru, kam se jsoucno může pohybovat. Stejně tak to,...

Pýthagorova filozofie

23.04.2006 13:54
Pýthagorejská nauka v číslech spatřuje vlastní tajemství a stavební prvky světa. Každé z čísel od 1 do 10 má zvláštní moc a význam, především však úplná desítka. Harmonie světa, který Pýthagorás nazývá "kosmem", spočívá v...
Záznamy: 21 - 29 ze 29
<< 1 | 2 | 3