Řecká a římská filozofie

Filozofie sofistů

23.04.2014 13:56
5. a 6.stol. př.n.l. je obdobím vzniku filozofického myšlení v nejrůznějších částech řeckého světa. Všechny pozdější řecké a evropské filozofické směry vycházejí z filozofie tohoto období. Stěží lze dnes nalézt nějaký...

Aristotelova kritika

18.08.2013 10:17
Musím to říci, děl jsem; ačkoli mi brání mluviti jakási láska a úcta, jakou chovám již od dětství k Homérovi. ... Avšak nesmíme si člověka vážiti více než pravdy, a proto musím říci, co si myslím. Platón, Ústava X,...

Antická pojetí vesmíru

04.08.2013 14:14
Parmenidés z Eley ( 540-465 nebo 464 p.n.l.)      Základní teze: myšlení a bytí jedno jest, jsou totožné.      Dva druhy, dvě cesty poznání: cesta pravdy a cesta domněnky,...

Rozbor dialogu Faidros

23.06.2013 09:05
Faidros je, stejně jako převážná většina ostatních Platonových spisů, psán formou dialogu, který je však velmi důležitý pro pochopení Platonova pojetí duše. Proto jsem ho také vybral pro podrobnější analýzu. Ve Faidru se...

Platonova představa o posmrtném životě

12.08.2012 11:03
 Ale ovšem nebude to dobrodružné vypravování statečného Alkinoa,  nýbrž vypravování muže sice také statečného, Éra Armeniova, rodem Pamfyla. Ten zahynul kdysi v boji; a když po deseti dnech byly sbírány mrtvoly již...

Sedm mudrců

27.08.2011 11:04
V  řečtině hoi hepta sofoi (= sedm moudrých), byla skupina učenců, myslitelů a státníků, kteří žili na přelomu  7. a 6. století př.n.l., a kteří prosluli mnohými zajímavými činy a výroky, z nichž se nejlepších sedm...

Aristotelova metafyzika

25.04.2009 14:20
Co je vlastně skutečné? Jednotlivé nebo obecné? Platón tvrdil, že skutečnost přísluší pouze obecným idejím a jednotlivosti jsou jen nedokonalé z nich odvozené napodobeniny. Podle Aristotela, který s Platónem nesouhlasí,...

Aristotelova logika

18.04.2009 14:20
Aristotelés založil logiku jako vědu ve vlastním slova smyslu. Název logika je odvozen od řeckého slova "logos". Aristotelés sám toto slovo ještě neznal a používal označení "analytika" a jiné termíny. Logika je nauka o...

Aristotel - Antropologie, etika a politika

12.04.2009 14:20
Svými tělesnými funkcemi a nižšími duševními činnostmi se člověk řadí k ostatním živým bytostem. Tyto funkce však jsou přizpůsobeny jeho vyššímu určení. Ruce, orgány řeči, vzpřímená chůze a velikost mozku k tomu poukazují. K...

Sókratova filozofie

20.04.2008 13:56
Sókratés nezanechal žádné písemné dílo a obraz o jeho filozofii lze sestavit jen na základě zpráv Platóna, Xenofónta a Aristotela. Všechny bezpečné poznatky byly získány nepřímou metodou na základě zpětného usuzování. "Sám...
Záznamy: 11 - 20 ze 23
<< 1 | 2 | 3 >>