České mýty

Blaničtí rytíři

05.07.2014 08:09
Poslyšte poslední starou pověst a její proroctví, jež pověděl slepý mládenec králi Karlovi žehnané paměti. Hle, Blaník hora v hávu tmavého lesa, jenž splývá jí od temene po všech bocích. Vážně, až zachmuřeně shlíží na...

O svatováclavských a svatoludmilských legendách I

06.04.2014 13:24
  Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců, LN, 1997   (z úvodu knihy) Legend o Václavovi a s nimi souvisejících legend o jeho bábě Ludmile byla napsána řada. To však přináší jen další obtíže a spíše nám to...

Crescente fide

06.04.2014 13:21
Za onoho času šíření víry křesťanské vnuknutím a pobádáním božím vévoda Český Spytihněv zároveň s vojskem a vším lidem svrhnuv ohavu modloslužby pokřtěn jest. Týž vystavěl chrám svaté boží rodičky Marie a jiný k poctě...

Staroměstský orloj

31.08.2013 08:35
Ani sněm zemanů a měst nebyl položen do Staroměstské radnice, ani valná obec nebyla tam svolána, aniž důležitý soud nějaký tam konán, a přece valem se hrnuli lidé k radnici, a ne chvíli, ale od božího rána, po celý den. A...

O králi Václavovi IV.

31.08.2013 08:35
Po letech pokojné vlády počaly řád a právo v Čechách velmi trpěti, když se král Václav nepohodl s pány zemskými. Nedbal na ně a neužíval jejich rady, důvěřuje více milostníkům svým stavu zemanského i městského. Proto...

Žito kouzelník

25.08.2013 08:34
Za prvních let panování Karlova syna bylo všecko království upokojeno, a dlouho o tom šla pověst, že za dnů krále Václava mohl každý se zlatem na hlavě jíti nebo jeti za každé doby, ve dne i v noci, a nikdo že ho...

O staré Praze

24.08.2013 08:32
Karel IV. pozval sobě kdysi na pražském hradě arcibiskupa Arnošta z Pardubic, nejvyššího kancléře, purkrabí českého království a jiné znamenité pány české a dvořany, též některé mistry učenosti slovutné, mezi nimi také svého...

Opatovický poklad

18.08.2013 08:31
Mladý klerik řádu a zákona sv. Benedikta v opatovickém klášteře přišel před samým polednem opatu svému oznámit, že té chvíle přijel znenadání host, pán jakýsi, patrně urozený, s dvěma jízdnými služebníky, že u brány v...

O Bruncvíkovi

11.08.2013 08:17
Když zemřel kníže Žibřid, tehdy Bruncvík, jeho syn, uvázal se u vládu nad českou zemí. Mladý kníže byl šlechetný a ke všem spravedlivý. Ve své říši však dlouho nezůstal. Maje stále na mysli hrdinství nebožtíka svého otce,...

Praporec sv. Václava

10.08.2013 08:16
V létě zima byla. To léta od narození syna božího po tisíci, po stu, po dvacet pátého, kdy června měsíce po slavnosti sv. Ducha napadlo sněhu v české zemi a líté mrazy uhodily, tak že na mnohých místech stromoví vyhynulo a v...
Záznamy: 1 - 10 ze 23
1 | 2 | 3 >>