Hermetismus

CH XVI Asklépiovy definice pro krále Ammóna

26.07.2015 14:27
    (1) Posílám ti, můj králi, důležité pojednání, které je jakoby souhrnem a připomínkou všech ostatních. Není psáno v souladu s míněním většiny lidí, nýbrž je naopak v mnoha ohledech vyvrací. Tobě...

CH XIII Tajná řeč Herma Trismegista na hoře k synu Tatovi: O znovuzrození a slibu mlčení

26.07.2015 13:56
(1)       Když jsi v Obecných řečech vykládal o božství, otče, vyjádřil ses hádankovitě a ne zcela zřetelně. Nepodal jsi mi zjevení, neboť jsi prohlásil, že nikdo nemůže být spasen před...

CH V Hermés ke svému synu Tatovi o tom, že NEZJEVNÝ BŮH JE NEJZJEVNĚJŠÍ

26.07.2015 13:29
(1)       Také tuto řeč přednesu tobě, Tate, abys nezůstal nezasvěcený do mystérií Boha, který je příliš mocný, než aby mohl být pojmenován.[1] Uvědom si tedy, jak se ti to, co se mnohým zdá...

CH IV Řeč Herma Trismegista k Tatovi

26.07.2015 13:24
(1)       Jelikož Tvůrce učinil celý Kosmos nikoli rukama, nýbrž Slovem, přemítej o Něm takto: jako o tom, kdo je přítomný a kdo vždy jest, kdo vše učinil a je Jeden Jediný; jako o tom, kdo svou...

CH III - Posvátná řeč

26.07.2015 13:23
(1) Sláva všech věcí je Bůh: božské a božská přirozenost. Počátkem jsoucích věcí je Bůh - Mysl, Přirozenost a Látka - neboť je moudrostí k ukázání všech věcí. Počátkem je to božské: přirozenost, působení, provázanost,...

Hermetismus a jeho novodobé obrození

21.06.2015 13:01
Jako hermetismus nazýváme soubor tajného poznání, které odvozuje svůj původ od tajemné, snad až božské postavy Herma Trismegista. Z těchto antických nauk se rozrostl mohutný strom západního ezoterismu. Jeho tři hlavní kořeny...

Základní principy

21.06.2015 12:59
  Jeden z hlavních principů hermetismu je první teze, kterou lze nalézt na smaragdové desce a která často podléhá různým (často ne zcela přesným) reinterpretacím. To, co jest nahoře, jest také to, co jest...

Corpus hermeticum a další hermetické spisy

31.08.2014 13:09
Asklépios Celistvý řecký originál dialogu Asclépios se nedochoval. Zdá se, že na něho odkazuje a navazuje CH IX. Na druhou stranu je však Asklépios považován za pozdní hermetikum. Na začátku 4. stol. n. l. jej cituje...

Okolnosti vzniku, různé motivy a synkrétismos

27.07.2014 13:07
Vznik spisů souboru Jazykem spisů je dialekt pozdně antické řečtiny, zvaný koiné, čili „obecná mluva". Pojmosloví známe z řecké středoplatónské filosofie v 1. a 2. st. AD. Právě srovnání s dobovými filosofickými texty...

Corpus hermeticum

26.07.2014 13:05
  Rozjitřený adept hermetismu bývá zklamán tím, že historik filosofie spisy tohoto souboru nejprve pojednává v rámci běžné podkapitoly „Středoplatónská filosofie" - a pak se o nich vyjádří jako o nepříliš filosofických....
Záznamy: 11 - 20 ze 20
<< 1 | 2