Husitství

Stručné dějiny husitství I (1415 – 1436)

03.12.2016 08:27
  Chceme-li stručně (což je velice relativní pojem) popsat dějiny husitství, musíme se nejprve zmínit o osobnosti, podle níž byl tento významný úsek našich národních dějin nazván. Jan Hus, vycházeje z díla anglického myslitele Johna Wyclifa, jeho učení tvůrčím způsobem dále rozvinul, ale...

Stručné dějiny husitství II (1436 – 1467)

03.12.2016 07:51
  14. srpna 1436 byl Zikmund Lucemburský v Jihlavě přijat za českého krále a již 23. srpna byl slavnostně uvítán v Praze. Završil tak svoji šestnáct let trvající nezměrnou snahu o získání skutečné vlády v zemích Koruny, tzn. především v nepoddajných Čechách a lavírující Moravě....

Stručné dějiny husitství II (1468 – 1485)

03.12.2016 07:03
  Na počátku roku 1468 se syn Jiřího z Poděbrad Viktorin dopustil obtížně pochopitelného činu, když vypověděl válku císaři Fridrichu III., který za této situace požádal o pomoc ambiciózního a mocichtivého Matyáše Korvína. Tímto fatálním krokem se z domácího konflitu stal rázem konflikt...

Biblická inspirace

05.11.2016 08:37
  Jedním z nejdůležitějších akcentů husitské revoluce, resp. reformace české, je důraz na Písmo svaté. Mistr sipka Jan Hus i husité důslednou aplikací Bible v křesťanském způsobu života nejen sipka laiků, ale i duchovních vlastně předjímali pozdější protestantskou zásadu sola scriptura („nic...

Proč se husitští reformátoři s takovým nasazením ujali nápravy církve

17.09.2016 08:40
  Chceme-li pochopit, proč se husitští reformátoři s takovým nasazením ujali nápravy církve, je třeba se podívat daleko před období, v němž mistr sipka Jan Hus započal svoji kritiku církevních zlořádů, na niž české prostředí tak citlivě a zároveň razantně zareagovalo. Máme-li sledovat genezi...

Husitské církve

11.09.2016 08:41
  Lze konstatovat, že počínaje rokem 1418 se v husitském prostředí postupně etablovaly tři konfesní směry. Jeden reprezentovali pražané, druhý sipka táboři, k nimž měl blízko i Žatecký svaz, a třetím byli východočeští husité (sipka orebité, později sipka sirotci), kteří měli naopak blíže k...

Táborská hereze

28.08.2016 08:44
  Na Táboře, kde byla svoboda hlásání slova božího (jeden ze 4 sipka artikulů) dovedena do krajnosti, však vznikla v tomto ohledu poněkud komplikovaná situace. Někteří „učedníci“ se mohli najednou stát kazateli hlásajícími Kristův příchod na zem a jeho tisícileté panování (sipka chiliasmus)....

Pražská a táborská věrouka

20.08.2016 08:42
  Společným věroučným východiskem bylo učení sipka Jana Viklefa a M. sipka Jana Husa a fundamentem obou konfesí Písma Starého i Nového zákona obsahující zákon boží, který pro Husa představoval onu sipka absolutní Pravdu. Nový zákon obsahuje život a praxi Ježíše Krista i jeho prvních učedníků,...

Husův výklad pravdy, božího zákona i církve

20.02.2016 08:49
  Absolutní Pravda musela existovat již před stvořením všehomíru, tuto Pravdu v sobě obsahuje Bůh a je tudíž totožná s jeho nejvyšší mocí. Tato absolutní Pravda spojená s nejvyšší mocí je také obsažena v Ježíši Kristu, Synu Božím. Z toho jednoznačně vyplývá, že být věrný Kristu spočívá vlastně...

Husovy filosofické a teologické názory

31.01.2016 08:48
  Mimořádně široký záběr zájmů a nadměrné pracovní vytížení bránily a zároveň nedovolovaly Husovi proniknout ve znalostech středověké filosofie a teologie do maximální hloubky. Přestože tyto disciplíny ovládal velmi dobře, jednalo se spíše o hlubší chápání evropských filosofických a...
Záznamy: 1 - 10 ze 28
1 | 2 | 3 >>