Husitství

Husovo učení

24.01.2016 08:45
  Protože tato sekce na našem webu je tou nejvíce teoretickou a zároveň velmi odbornou, je třeba si před tím, než se seznámíme s učením mistra Jana Husa, objasnit některé základní pojmy. Pro snadnější pochopení Husových filosofických a teologických postojů, názorů i učených výkladů je vhodné...

Základní pojmy učení

23.01.2016 08:46
  materialismus (vychází z prvotnosti hmoty a druhotnosti vědomí) – filosofický směr hlásající, že hmota je prvotná, věčná a nekonečná a na našem vědomí nezávislá, je základem veškeré skutečnosti, kdežto ideálno je druhotné, nezávislé na hmotě. Neexistuje tudíž duše jakožto samostatný subjekt...

Husův vztah k učení o remanenci

14.11.2015 08:50
  Aby bylo možné se alespoň přibližně orientovat ve vzdálené scholastické látce a aby bylo snadnější pochopit sipka Husův vztah k remanenční nauce, je opět nezbytně nutné si nejprve ozřejmit a vysvětlit některé základní pojmy úzce související s tímto tématem. Z teologického hlediska lze...

Husitství a Nový zákon

18.10.2015 08:52
  Citace a odkazy na Nový zákon zase hojně používali spíše husitští zastánci pravdy a lásky (míněno bez pejorativního nádechu, který tomuto obratu vtiskla postmoderní doba) v čele s Husem, Petrem Chelčickým, bratřími i sestrami Jednoty bratrské a defensoři kalicha. V této kapitole začneme...

Husitství a Starý zákon

17.10.2015 08:52
  Kdo zná poněkud hlouběji Bibli, tak ví, nebo aspoň tuší, jak musela starozákonní přísnost a nesmiřitelnost husitům konvenovat, a to především kazatelům typu sipka Václava Korandy a sipka Jana Želivského. Na texty Starého zákona se však odvolával i sipka Jan Žižka a další. Víme, že v listech...

Řekli o husitství

10.10.2015 08:35
  František Palacký: “Nic nebylo jejich úmyslům vzdálenější než útok a válka; ne oni, ale jejich protivníci vyvolali krveprolití a hrůzy ničení. Oni byli první v Evropě, kdo ne pro pozemský majetek, ne pro světskou moc a vládu, ale na ochranu ohrožených nejvyšších lidských statků, práva na...

Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi (1434-1436)

06.12.2014 08:55
  Autor Kroniky není znám. Její datování je přibližné - někdy mezi červnem 1434 a červnem 1436, popř. až na konec XV. století. Když se jest psalo léta od narozenie syna Božieho 1410, povstal jest tehdy mistr Jan Hus i jal se kázati a lid tuze z hřiechuov trestati. Tehdy duchovni lid...

Husitské manifesty – Žaloba České koruny na uherského krále Zikmunda (20.07.1420)

15.12.2013 09:05
  Slyšte, nebesa, co chci říci, slyš, země, slova mých úst! Uši ať nastraží, prosím, sněm všeho stvoření k tomu, co žalobně přednesu před nejspravedlivějším soudem nejvyššího soudce já, právě osiřelá a truchlivým vdovským rouchem oděná Koruna českého národa, proti jasnému Zikmundovi, králi,...

Námluwy kompaktat mezi posly zboru Basilejského a králowstwí Českého w Brně

14.12.2013 08:56
  We jméno pána našeho Ježíše Krista,jenž jest milowník pokoje a jednoty,a za jednotu křesťanského lidu prosby ráčil wzdáti k otci: my Filibert, boží a apoštolské stolice stolice milostí biskup Konstanský krajiny Rotomagenské, Jan z Polomar archidiakon Barchinonský, auditor sieni papežowy a...

Dokonání kompaktát s posly zboru Basilejského, a stwrzení jejich

08.12.2013 08:58
  I. We jméno božie amen. My Filbert, boží a apoštolské stolice milostí Konstanský biskup kraje Rotomagenského, Jan z Polomar, archiděkan Barcinonenský, apoštolského paláce pří posluchač a doktor w dekretích Martin Bernerii, děkan Turonenský, bakalář w swatém písmě, a Tomáš Haselbach, swatého...
Záznamy: 11 - 20 ze 28
<< 1 | 2 | 3 >>