Věštby a předpovědi

Proroctví Havlasa Pavlaty

09.08.2014 08:07
  Když Havlas Pavlata, soused v městečku Vysokém pod horami krkonošskými měl umříti, bylo věku jeho sto patnácte let. Kol jeho smrtelného lože stanuli jeho synové a dcery, vnukové a pravnukové. A tu stařec, se všemi se žehnaje, pravil: „Synové,...

Proroctví slepého mládence

03.08.2014 08:06
  Když císař Karel IV., český král, vraceje se léta Páně 1362 z Německa přes Norimberk do své vlasti, přišel na pomezí v šumavských lesích, uslyšel, že ve vesnici Koutu nedaleko Domažlic žije mládenec od narození slepý, zbožný a ducha...

Staré pověsti české - Sibylina proroctví

02.08.2014 08:04
Sibyla, královna ze Sáby, panna mysli důvtipné a osvícené, uslyševši mnoho mluviti, jak je král Šalamoun nadiv moudrý, zatoužila v srdci po něm a chtěla ho viděti a slyšeti. Protož ustanovila se na tom, že se vydá za ním do Jeruzaléma. Vypravivši...

Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví ?

27.07.2014 11:17
Ve Fatimě bylo roku 1917 lidstvu sděleno prostřednictvím tří dětí několik vizí a předpovědí, tzv. Poselství z Fatimy.  Poselství rozdělujeme na tři části - tři fatimská tajemství. Obsah prvých dvou tajemství byl zveřejněn r. 1942 - viz....

Proroctví z Fatimy - příběh třetího tajemství

26.07.2014 11:05
Dovolím si zařadit jednu osobní vzpomínku; v osobním rozhovoru mi sestra Lucie řekla, jak stále jasněji chápe, že cílem všech těchto zjevení je stále větší růst ve víře, naději a lásce – vše ostatní je jen prostředek, který k tomu vede. Josef...

Proroctví z Fatimy

20.07.2014 10:55
Klíčové události se odehrávaly v polích doliny Iria u vesničky Aljustrel nedaleko portugalského města Fatima. Došlo zde k několika vizím a sdělení několika proroctví. Od 13. května do 13. října 1917  byli také tři malí pasáčci, Lúcia dos Santos...

Proroctví svatého Malachiáše a poslední papež

22.06.2014 11:57
V souvislosti se smrtí Jana Pavla II. a volbou nového papeže se v internetových diskusích poměrně často objevovaly připomínky proroctví svatého Malachiáše (1095-1148). Malachiáš vlastním jménem Maelmhaedhoc O’Morgair byl mnichem a biskupem diecéze v...

Biblická proroctví o devastaci Země a konci věku

07.06.2014 11:56
Jeremjáš 12:4 Jak dlouho ještě bude Země truchlit a bylina schnout na všech polích? Pro zlobu těch, kdo na ní bydlí, jsou vyhlazována zvířata i ptactvo. Ale říkají: "Do naší budoucnosti Bůh nevidí."   Ozeáš 4:1-3 Slyšte slovo Hospodinovo,...

Libušina proroctví

02.05.2014 07:40
Tak uvedla Libuše Přemysla na knížecí stolec. A když bylo po svatbách, sestoupila s ním do hluboké síně pod zemí, ve skále vylámané, zavřené těžkým poklopem, hrubě okutým. V té kobce svítily se stěny i hrubé stoly podél zdi leskem různého kovu:...

Matouš 24 - Znamení Ježíšova příchodu se přesně naplňují!

27.04.2014 07:20
  1Ježíš vyšel z chrámu a odcházel. Tu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali na chrámové stavby. 2Ale on jim na to řekl: „Vidíte to všechno? Amen, pravím vám, jistě zde nezůstane kámen na kameni, který nebude stržen.“ 3Když seděl na Olivové...

Kdo je Antikrist? - Daniel 7 kapitola

07.12.2013 23:04
  Ve druhé kapitole knihy Daniel Bůh odhalil základní prorocký pohled. Používá obraz kovové postavy a kamene, který ji na konci rozdrtil. Zlatá hlava představovala Babylónskou říši, Stříbrná hruď byla obrazem Médoperské říše, Měděné břicho...

Ježíš byl vzkříšen z mrtvých - šest důvodů, které to potvrzují

12.10.2013 23:08
  Ježíš Kristus z Nazareta byl ukřižován, pohřben a o tři dny později vstal z mrtvých. Žádné jiné náboženství neprohlašuje, že jeho zakladatel byl vzkříšen. V tomto je křesťanství unikátní. Jakýkoli argument pro platnost křesťanství stojí a...

Druhý příchod Ježíše Krista

04.05.2013 07:35
  Kristus přijde osobně a viditelně na nebesích. Přijde jako Pán pánů a Král králů. Podle Bible přijde tak jak odcházel a uvidí Ho každý člověk. Každý jasně pochopí, že On je Stvořitelem světa a Vladařem celého vesmíru. Nikdo nebude moci...

Proroctví Matky Shiptonové, které se týkají naší doby

16.07.2011 11:36
Lidská myšlenka poletí kolem světa tak rychle, jak rychlý je mžik oka. Voda vykonávat bude zázraky samé. Jak podivné, a přece se tak stane. Pyšný muž pojede skrz hory vztyčené aniž kůň nebo mezek ponese jeho řiť. Kráčet bude i pod hladinou...

Proroctví o tom, že Ježíš je předpovězený Mesiáš

15.05.2011 07:48
  Jednotlivé knihy Starého zákona byly psány v letech od 1400 do 425 před Kristem a nacházíme  v nich kolem 60 velkých a na 270 menších mesiášských proroctví týkajících se narození, života a smrti Ježíše Krista. Zde uvádíme jen několik...
Záznamy: 16 - 30 ze 35
<< 1 | 2 | 3 >>